DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail  : coorgrunt@gmail.com Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.4621 PLN
1 CHF 4.6507 PLN
1 USD 4.0832 PLN
1 GBP 5.2091 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót-->OWN OWS • Opis Sprzedaży Imprez Dokumenty Tur-Info
727(K-w-bp).gif                       Ogólne Warunki Umowy - o udział  w imprezie turystycznej  727(K-w-bp).gif
UWAGA : Firma COOR NIE JEST SKLEPEM INTERNETOWYM -> NIE SPRZEDAJEMY I NIE ZAWIERAMY UMÓW PRZEZ INTERNET .Treści prezentowane na stronach naszego Wortalu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz formą informacji pozwalającej potencjalnemu Kupującemu zapoznać się z Warunakmi na jakich jest sprzedawany towar, produkt czy usługa w której sprzedaży pośredniczy Firma COOR. Każdorazowo warunki sprzedaży są uzgadniane z właścielem nieruchomości, producentem czy usługodawcą w siedzibie Firmy COOR za pośrednictwem COOR z Klientem , Kupującym.

  1.

Niniejsze warunki oraz program imprezy stanowią integralną część Umowy o udział w imprezie turystycznej  

 11.
Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystnych przez uczestnika świadczeń z jego winy (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki , skrócenie pobytu , rezygnacja z części lub całości programu)
 

stosunku do zapłaconej sumy. Wysokość odszkodowania nie może przekraczać ceny , jaką uczestnik zapłacił za świadczenia w chwili podpisania umowy.

c/ uczestnik ma prawo złożyć w Biurze reklamację w razie nienależytego wykonania umowy w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia imprezy z zastrzeżeniem pkt 17d i 17e , a biuro ma obowiązek rozpatrze- nia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania .

     
     
     
  2.
Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie umowy-zgłoszenie przez uczestnika i biuro podróży oraz wpłacenie kwoty rezerwacyjnej w wysokości min. 35% ceny imprezy lub rezerwowanego obiektu.
   
     
   12.
Rezygnacja z udziału w imprezie może mieć formę pisemnego oświadczenia złożonego przez klienta w biurze . Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji w biurze. Uczestnicy mogą ubezpieczyć się z tytułu rezygnacji z imprezy (koszt ubezpieczenia ok. 3% wartości imprezy) 
 
     
     
     
  3.
Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca zgłoszenie oraz inne osoby nim objęte. 
   
     

d/ w przypadku imprez obsłu giwanych przez pilota lub rezydenta warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Biuro jest zgłosze nie przez uczestnika w czasie trwania imprezy pilotowi lub rezydentowi na piśmie umotywowanych zastrzeżeń .

e/ w przypadku indywidualnego dojazdu ,warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Biuro jest potwierdzenie reklamacji na voucherze.

     
  4.
Przy zawieraniu umowy Biuro określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin ich okazania lub dostarczenia do biura.    
   
     
   13.
Jeżeli Klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie potrącana będzie kwota odpowiadająca faktycznie poniesionym przez biuro kosztom . Biuro nie będzie dokonywać potrąceń , jeśli w miejsce osoby rezygnującej. Klient przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć w imprezie , w czasie pozwalają- cym organizatorowi na dokonanie niezbędnych forma lności związanych z wyjazdem. Biuro w tym przypadku zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty odpowia- dającej rzeczywistym kosztom zamiany uczestnika . Informacja o zamianie uczestnika nie może nastąpić później niż na 2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Istnieje możliwość ubezpiecze nia się od rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Warunki ubezpieczenia dostępne są w biurach podróży.
 
     
  5.
Zawierając niniejsza umowę Klient deklaruje ,że stan jego zdrowia pozwala mu na korzystanie ze świadczeń lub programu imprezy będących przedmiotem umowy z Biurem . Przy wyborze imprezy do krajów leżących w innych strefach klimatycznych . Biuro udziela informacji o panujących tam warunkach, konieczności ewentu - alnych szczepień , przeciww - skazań lekarskich.  
   
     
     
     
     18.
Biuro nie ponosi odpowiedzia lności za odmowę udzielenia wizy lub wjazdu do danego kraju. Wszelkie skutki wynikające z nieprzestrze gania przepisów paszporto -wych , wizowych , celnych dewizowych obciążają uczestnika imprezy.
     
     
     
     
     
     19.

Nie uważa się za wadę usługi :

a/niedopełnienie warunków umo wy przez uczestnika b/ przeszko dy w realizacji programu wywo- łane przez osoby prawne i fizy- czne nie pozostające w stosunku prawnym z usługodawcą .c/ okoliczności , za które Biuro nie odpowiada (np. warunki atmo sferyczne ,losowe , decyzje władz miejscowych , awarie przewo źników lotniczych , promo wych ,kolejowych , stany wyją tkowe, wojenne itp.)

  6.

Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników . Może nastąpić to jednak nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Termin ten może nie być prze strzegany w przypadku przyczyn niezależnych od biura jak np. : zmiany przepisów szczególnych oraz działań sił wyższych ,klęsk żywiołowych ,stanów wojny itp. W takim wypadku Klient otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty bez odsetek.

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   14.
Biuro ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia , tylko w przypadku imprez zagranicznych . Biuro zaleca dokonywanie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i bagażu osobistego we własnym zakresie . Szczegółowe infor- macje i warunki ubezpiecze nia dostępne są w biurach podróży.
 20.

Biuro podróży nie ponosi odpowiedzia- lności za zmiany godzin lotów lub ich odwołania spowodowane decyzjami przewo-

źnika oraz innymi przyczynami obiektywnymi. Biuro podróży nie odpowiada również za zniszczony lub zagubiony bagaż , jednak służy pomocą w rozmowach z linią lotniczą na wypadek zaistniałych komplikacji .
     
     
  7.

Ceny przedstawione w katalogu są cenami stałymi . Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypad kach , takich jak : skokowe zmiany kursów walut , przekraczające 5% , taryf przewozowych ,cen paliw, przepisów podatkowych itp. , nie później jednak niż na 20 dni przed datą wyjazdu.

Uwaga ! Ceny imprez w katalogu zostały skalkulowane według kursów na dzień 31.12.2007.

   
     
     
     
     
     21.
Datą zawarcia umowy jest podpisanie jej przez obie strony.
   15.
Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych uczestnik om nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot.
 
     

Sprawy sporne mogące wyniknąć podczas realizacji umowy będą rozpatrywane polubownie , a w razie braku porozumie- nia przez właściwe sądy powszechne . W sprawach nienormowanych powyższymi warunkami uczestni ctwa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
     22.
   16.
W przypadku wykupienia przez biuro imprezy organizowanej przez inne biuro obowiązują warunki uczestnictwa odpowie- dnie dla danego biura , które stanowią załącznik do umowy.
 
  8.
O zmianach dotyczących warun ków umowy uczestnik powiada - miany jest pisemnie przez Biuro na podany do korespondencji adres. Nie zgłoszenie rezygnacji w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia uważane jest za akceptację zmienionych warunków umowy.
   
     
     
   17.

Biuro przyjmuje na siebie odpowiedzia- lność za sumienne przygotowanie i realizację świad czeń wykupionych przez uczestni ka . Jeżeli jednak z winy biura lub jego kontrahenta nie zostaną zrealizowane świadczenia , wz ględnie ich jakość będzie odbie gała od jakości wynikającej z treści zawartej umowy , biuro przyjmie na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i obowiązane jest do dokonania zwrotu części wniesionej opłaty za usługę. a/ jeżeli z przyczyn obiektywnych następuje zmiana programu imprezy w części jej trwania ,uczestnikom przysługu je zwrot równowartości nie zrealizowanych świadczeń z zastrzeżeniem 17d i 17 e.

b/ wysokość odszkodowania wylicza się biorąc za podstawę wartość utraconego świadcze nia , określając jego wartość w

 
       
       
       
  9.

Biuro zwraca całą wpłatę za udział w imprezie w wypadku :
a/ odwołanie imprezy z przyczyn wymienionych w pkt. 6
b/ odstąpienie uczestnika od umowy w przypadku wzrostu ceny imprezy o więcej niż 10%

            ----------------
Zwrotu należności dla Klienta dokonuje się bez odsetek.

   

Powyższe warunki są zgodne z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r.

     
     
       
       
       
       
       

 Konsorcjum Wielkopolskich
         Biur Podróży

     
 10.

Uczestnik ponosi odpowiedzia- lność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób niepełnoletnich , nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę.Powyższe koszty uczestnik pokrywa na miejscu wyrządzenia szkody lub strat.

   
     
       
                     kwbp.png