DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail  : coorgrunt@gmail.com Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.4621 PLN
1 CHF 4.6507 PLN
1 USD 4.0832 PLN
1 GBP 5.2091 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót--> Słownik Pojęć - Budownictwo .. Głowna Str. - Świadectwa Energetyczne
                                          Pojęcia - Świadectwa Energetyczne

                   A     B     C    D    E     F     G    H    I     J     K          Ł    M    N     O     P      R     S    Ś     T     U    W    Z     Ż 
A  
Aktywny system grzewczy - słoneczny system grzewczy stosowany do ogrzewania wody lub powietrza za pomocą pomp lub nawiewów. /epbd.pl/
Audyt energetyczny i audyting energetyczny Audyt energetyczny to pisemna analiza zużycia energii i stanu technicznego budynku lub instalacji mających wpływ na zużycie energii będąca podstawą do określenia przedsięwzięć prowadzących do oszczędności energii i redukcji kosztów za nośniki energii. Każdy audyt powinien zawierać listę przedsięwzięć energooszczędnych wraz z analizą techniczną i ekonomiczną ich opłacalności. Natomiast audyting energetyczny to rodzaj rzeczoznawstwa. Jego charakter polega na racjonalizowaniu zużycia energii./epbd.pl/
Auditing energetyczny -  jest to szereg czynności związanych z oceną i analizą aktualnego stanu pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie potencjalnych możliwości i obszarów poprawy i racjonalizacji aktualnego stanu. Wnioskując z tego można by rzec, iż w potocznym znaczeniu audyt to bilans energetyczny: obiektu, systemu dystrybucji nośnika energii czy też przedsiębiorstwa jako całości, ze wskazaniem nieprawidłowości (nieefektywności) w zakresie użytkowania energii oraz propozycje zmiany sposobu użytkowania energii. [Norwisz Jan, Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Gliwice 2004]
Audyt energetyczny - opracowanie określające , ile dany budynek powinien zużyć ciepła w celu zapewnienia w budynku określonej temperatury , oraz zawierające propozycję optymalnej zmiany (tzw. termorenowacji , termomodernizacji itp.) w celu uzyskania oszczędności w zużyciu ciepła, tzn. informacje o niezbędnych do przeprowadzenia , uzasadnionych ekonomicznie pracach remontowych lub modernizacyjnych , właczając oszacowanie ich kosztów. Do wykonania audytu energetycznego upoważnione są osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajace stosowne uprawnienia. [Tertel-wsp-m]
Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, Dz.U. Nr 162, poz. 1121, wraz z zmianami wg Ustawy z dnia 21 czerwca 2001, Dz.U. Nr 76, poz. 808]
top
B  
Bateria słoneczna - urządzenie elektroniczne, które wykorzystuje zjawisko fotowoltaniczne do zamiany światła na prąd elektryczny. Każde małe ogniwo wytwarza mały prąd, ale duża liczba ogniw, wzajemnie położonych, jest w stanie wytworzyć prąd o użytecznej mocy. Ogniwa są zbudowane z cienkich warstw półprzewodników, zwykle z krzemu./epbd.pl/
Biomasa - masa materii zawarta w organizmach żywych. Biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr kwadratowy) lub objętości (np. w środowisku wodnym - metr sześcienny). Wyróżnia się czasem fitomasę (biomasę roślin) oraz zoomasę (biomasę zwierząt), a także biomasę mikroorganizmów. /epbd.pl/
Biopaliwo - paliwo powstałe z przetwórstwa produktów organizmów żywych np. roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów. Używanie biopaliw pozwala na zmniejszenie importu i zużycia ropy. Wyróżnia się biopaliwa:-stałe - słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub słomiany, drewno, siano i inne przetworzone odpady roślinne; -ciekłe - otrzymywane w drodze fermentacji alkoholowej (najczęściej etanol) lub z przetworzonych nasion roślin oleistych olejów roślinnych (np. olej rzepakowy); -gazowe: *powstałe w wyniku fermentacji beztlenowej ciekłych i stałych odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej (gnojowica, obornik, słoma, etc.) - biogaz; *powstałe w procesie zgazowania biomasy -- gaz generatorowy (gaz drzewny). /epbd.pl/
Bioreaktor (dla fermentacji metanowej) - najczęściej urządzenia o ciągłym przepływie ścieków. Występują jako bioreaktory z beztlenowym osadem oraz beztlenową błoną biologiczną. Efektem pracy bioreaktora są wstępnie oczyszczone ścieki oraz biogaz wykorzystywany np. do ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków./epbd.pl/
Boiler -zbiornik, w którym woda jest podgrzewana w celu ogrzewania wody lub pomieszczeń /epbd.pl/
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu , a także odbudowa , rozbudowa , nadbudowa obiektu budowlanego . /pr-bud/
Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury , jak : lotniska , drogi , linie kolejowe , mosty, wiadukty,estakady , tunele , przepusty , sieci techniczne , wolno stojące maszty antenowe , wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urządzenia reklamowe , budowle ziemne , obronne (fortyfikacje ) , ochronne , hydrotechniczne , zbiorniki , wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne , oczyszczalnie ścieków , składowiska odpadów , stacje uzdatnianai wody , konstrukcje oporowe , nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu , budowle sportowe , cmentarze , pomniki , a takze części budowlane urządzeń technicznych (kotłów , pieców przemysłowych , elektrowni wiatrowych i innych urządzeń ) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składajacych się na całość użytkową. /pr-bud/
Budynek- konstrukcja zadaszona , posiadajaca ściany , w której do utrzymania klimatu wewnętrznego stosowana jest energia: określenie budynek może odnosić się do budynku jako całości lub jego części , które zostały zaprojektowane lub zmienione do stosowania oddielnego;/dyr-pe-2002/
Budynek - obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach . /pr-bud/
Budynek magazynowy - należy przez to rozumieć budynek , o którym mowa w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie 1252 - Budynki magazynowe. /metod-obl.-ch.-en.-b/
Budynek mieszkalny -budynku użyteczności publicznej oraz budynek zamieszkania zbiorowego  należy przez to rozumieć budynki , o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; -/metod-obl.-ch.-en.-b/
Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej , szeregowej lub grupowej , służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych , stanowiacy konstrukcyjnie samodzielną całość , w którym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni całkowitej budynku . /pr-bud/
Budynek przemysłowy - należy przez to rozumieć budynek , o którym mowa w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie 1251 - Budynek przemysłowy.  /metod-obl.-ch.-en.-b/
top
C  
Cele użytkowania energii w budynku - a/ogrzewanie i wentylacja b/ chłodzenie , c/ przygotowanie ciepłej wody użytkowej , 4/ oświetlenie wbudowane; /metod-obl.-ch.-en.-b/
Certyfikat jakości energetycznej budynku - certyfikat oficjalnie uznany przez kraje członkowskie lub ich przedstawicieli, zawierający wyliczenie jakości energetycznej budynku przeprowadzone zgodnie z metodologią danego kraju.[Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków]
Charakterystyka energetyczna budynku - wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku , która może obejmować m.in. ogrzewanie , ciepłą wodę , chłodzenie , wentylację i oświetlenie. Wartość ta może być odzwierciedlona w jednym lub wiekszej ilości wskaźników numerycznych , które zostały obliczone z uwzględnieniem izolacji , charakterystyki technicznej i instalacyjnej , projektu i usytuowania w relacji do aspektów klimatycznych , wystawienia na słońce i wpływu konstrukcji sąsiadujących , wytwarzania energii własnej i innych czynników , włącznie z klimatem wewnętrznym , majacych wpływ na zapotrzebowanie na energię. /dyr-pe-2008/
Charakterystyka energetyczna budynku
 To opracowanie zawierające zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku, określających całkowite obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia, przy uwzględnieniu krajowych warunków klimatycznych oraz wymagań jakości środowiska wewnętrznego w budynku./epbd/
"CHP" - (skojarzone wytwarzanie ciepła i elektryczności): jednoczesna konwersja pierwotnych paliw w energię mechaniczną lub elektryczną i cieplną , spełniająca określone kryteria jakościowe efektywności energetycznej ;/dyr-pe-2008/

COP- [poj zw. z pompą ciepła] - jest to stosunek energii wytworzonej przez pompę do energii pobranej głównie przez sprężarkę . W zależności od rodzaju pompy i przyjętych założeń eksploatacyjnych przyjmuje on wartości z zakresu 3 - 5 . Wartość 5 oznacza , ze pompa oddaje 5 razy wiecej energii niż pobiera. /nanoterm/  
Część budynku stanowiaca samodzielną całość techniczno - użytkową - część budynku o jednej funkcji użytkowej , dla której zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne pozwalają na niezależne jej funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz ustalonym sposobem użytkowania , przy zachowaniu przepisów techniczno-budowlanych;
 /metod-obl.-ch.-en.-b/
top
D  
Dach - górna , zewnętrzna przegroda w budynku , płaska lub krzywiznowa , izolująca przestrzeń przekrytą przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi oraz przenosząca ciężar własny konstrukcji i obciążenia. Dach składa się z konstrukcji nośnej i warstw izolacyjnych . /KOB-podst-bud/
Dolne źródło ciepła[pompa ciepła[poj-zw z pompą ciepła] - Źródło ciepła, z którego pompa czerpie większość energii. Mogą nim być wody zarówno powierzchniowe jak i podziemne, grunt oraz powietrze. Dolnym źródłem mogą też być odpady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, spaliny itp./nanoterm/

Dom pasywny to taki budynek, którego zapotrzebowanie energetyczne spada do poziomu 15 kWh energii na 1 m2 powierzchni użytkowej. W domu pasywnym zużycie energii można obniżyć nawet 90%. Podstawowym elementem, dzięki któremu można ograniczyć straty ciepła do niezbędnego minimum jest zastosowanie w domu pasywnym: bardzo dobrej izolacji ścian zewnętrznych i stropodachu, okien z szybami trójwarstowwymi i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła./epbd/

top
E  
Efekt cieplarniany - zjawisko wywoływane przez atmosferę, w wyniku którego temperatura planety jest wyższa niż gdyby planeta nie posiadała atmosfery. Spowodowane jest ograniczeniem wypromieniowywania ciepła z jej powierzchni i dolnych warstw atmosfery w przestrzeń kosmiczną. Czynnikiem ograniczającym wypromieniowanie ciepła są gazy cieplarniane. Efekt cieplarniany zachodzi na planetach i księżycach posiadających atmosferę i ogrzewanych przez gwiazdy. W Układzie Słonecznym zachodzi on na Ziemi, Marsie, Wenus oraz na księżycu Saturna - Tytanie./epbd.pl/
Efekt cieplarniany Zjawisko globalnego ocieplenia klimatu spowodowane długotrwałą zwiększoną koncentracją w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, freony, halony, sześciofluorek siarki i inne; do tej grupy gazów można także zaliczyć parę wodną, której potencjalny wpływ na zjawisko efektu cieplarnianego jest dwukrotnie silniejszy, niż dwutlenku węgla.) Gazy cieplarniane zatrzymują w dolnych warstwach atmosfery znaczną część wypromieniowywanego z Ziemi ciepła (wtórne promieniowanie podczerwone) i emitują je częściowo z powrotem w kierunku powierzchni Ziemi, uniemożliwiając w ten sposób jego całkowitą ucieczkę w przestrzeń kosmiczną. Prowadzi to do podgrzania atmosfery i w konsekwencji powierzchni planety. /epbd/
EPBD Dyrektywa Europejska 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) ustanawia wymagania dotyczące:
- ram ogólnych dla metodologii obliczenia zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków;
› zastosowanie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej nowych budynków;
- zastosowanie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dużych budynków istniejących, podlegających większej renowacji;
- certyfikacji energetycznej budynków;
- regularnej kontroli kotłów i systemów klimatyzacyjnych w budynkach oraz dodatkowo oceny instalacji grzewczych, w których kotły mają więcej niż 15 lat./epbd/
Efektywna wydajność znaminowa - (wyrażana w kW); maksymalna wydajność kaloryczna określona i gwarantowana przez producenta jako możliwa do dostarczenia podczas ciągłej pracy, zgodna z efektywnością użytkową podaną  przez producenta./dyr-pe-2008/
Elementy składowe konstrukcji :  belka , łuk , dźwigar , wiązar , kratownica, rama, płyta , tarczownica , łupina , sklepienie , kopuła , /KOB-podst-bud/
Energia geotermalna (energia geotermiczna) - jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Polega na wykorzystywaniu cieplnej energii wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Woda opadowa wnika w głąb ziemi, gdzie podgrzewa się do znacznych temperatur. W wyniku tego wędruje do powierzchni ziemi jako gorąca woda lub para wodna. Woda geotermiczna wykorzystywana jest bądź bezpośrednio (doprowadzana systemem rur) lub pośrednio (oddając ciepło chłodnej wodzie i pozostając w obiegu zamkniętym)./epbd.pl/
Energia użytkowa -
to energia zużywana w miejscu , do którego jest dostarczona . Ilość energii użytkowej charakteryzuje jakość energetyczną urządzenia lub pomieszczenia , do którego energia jest dostarczana . W pomieszczeniu będzie nią np. ciepło do ogrzewania , a w kotle lub termie umywalkowej będzie nią ciepło potrzebne do podgrzewania wody . Wartość energii w tym ostatnim przypadku jest proporcjonalna do różnicy temperatury ciepłej wody czerpanej z zaworu i zimnej wody przed podgrzaniem w kotle lub w termie . /G.P.nr 231-08/
Energia końcowa - to energia dostarczona do budynku albo w postaci energii przetworzonej ( energia elektryczna , ciepło z sieci ciepłowniczej ) , albo w postaci surowców energetycznych ( gaz , węgiel , olej opałowy , biomasa ) Poza przypadkiem gdy energia jest dostarczana z takich źródeł jak kolektory słoneczne , pompa cieplna , ilość energii końcowej jest wieksza od ilości energii użytkowej . Wynika to ze strat energetycznych powstających w budynku na drodze od miejsca dostarczania energii do budynku do miejsca jej wykorzystania . Ilość energii końcowej otrzymuje się dzieląc wartość energii użytkowej przez ogólną sprawność danej instalacji . Energia końcowa jest tą energią , za którą płacą użytkownicy ./G.P.nr 231-08/
Energia pierwotna nieodnawialna - to energia zawarta w kopalnych nośnikach energii ( węgiel , ropa naftowa , gaz ziemny , torf )  przed ich wydobyciem , transportem lub przetworzeniem . Kopalne nośniki energii nie ulegają odtworzeniu , w zwiazku z czym ilość energii z nich uzyskiwanej w całości uwzględnia się w bilansie energii pierwotnej nieodnawialnej . Na wydobycie , transport i ewentualne przetworzenie tych nośników zużywana jest dodatkowa energia pierwotna nieodwracalna - energia elektryczna w kopalniach i np. przetworzona na olej napędowy ropa naftowa , którą również należy uwzględnić w bilansie . W zwiazku z tym całkowity nakład energii pierwotnej nieodnawialnej dostarczanej do budynku jest wiekszy niż energii końcowej , dostarczanej do budynku . Te dodatkowe nakłądy energetyczne uwzględnia się stosując w obliczeniach współczynniki nakładu energii , których wartości zawierają sie w przedziale od 1.1 dla wszstkich paliw kopalnych do 3 dla energii elektrycznej , będącej najbardziej przetworzoną formą energii pierwotnej . Energia zawarta w nośnikach energii niekopalnych , które mogą być odtworzone , np. drewno czy biomasa , nie jest uwzględniana w bilansie energii pierwotnej nieodnawialnej ., lecz uwzględnia się w nim energię nieodnawialną zużytą do pozyskania i transportu tych nośników. Ilość tej energii (nieodnawialnej) określa się jako część energii pozyskanej z odnawialnych źródeł energii . W przypadku biomasy spalanej bezpośrednio w kotłach jest to 20 % , zatem mnożnik do energii końcowej uzyskanej z biomasy wynosi 0,2 . Ilość nieodnawialnej energii pierwotnej oblicza sie mnożąc ilość energii dostarczonej do budynku każdym nośnikiem przez przypisany mu współczynnik nakładu energii i sumując otrzymane wyniki . /G.P.nr 231-08/

Entalpia H (zawartość ciepła) - w termpodynamice i chemii  wielkość fizyczna będąca funkcją stanu  mająca wymiar energii , będąca też potencjałem termodynamicznym , oznaczana przez H, 'h',I lub χ, którą definiuje zależność:
                                        H  = U + p x V       gdzie : H - entalpia układu  , U - energia wewnętrzna układu  , p - ciśnienie  , V - objętość 

    Z powyższego wzoru wynika sens fizyczny entalpii. Entalpia jest równa sumie energii wewnętrznej, czyli energii jaka jest potrzebna do utworzenia układu gdy jest on tworzony w otoczeniu próżni oraz iloczynu pV, który jest równy pracy jaką należy wykonać nad otoczeniem by w danych warunkach uzyskać miejsce na układ.Wszystkie wielkości definiujące entalpię są funkcjami stanu, dlatego entalpia też jest funkcją stanu.

Nieskończenie małą zmianę entalpii określa wzór: dH = dU + pdV + Vdp
Dla procesów, zachodzących dla ciał stałych i cieczy pod niezbyt dużym ciśnieniem składniki pdV i Vdp są małe w porównaniu do dU i mogą być pominięte, wówczas zmiana entalpii jest równa zmianie energii wewnętrznej / viki/
Entropia -termodynamiczna funkcja stanu , określająca kierunek przebiegu procesów spontanicznych  (samorzutnych) w odosobnionym układzie termodynamicznym . Jest wielkością ekstensywną .Druga zasada termodynamiki  stwierdza, że jeżeli układ termodynamiczny przechodzi od jednego stanu równowagi do drugiego bez udziału czynników zewnętrznych (a więc spontanicznie), to jego entropia zawsze rośnie. Pojęcie entropii wprowadził niemiecki uczonyRudolf Clausius . /viki/
Estakada - pomost lub wiadukt do przeprowadzania trasy komunikacyjnej rurociągu itp. ponad poziomem terenu /KOB-382/
Europa Zrównoważona Energetycznie Kampania Europa Zrównoważona Energetycznie 2005-2008 dąży do zwiększenia świadomości społecznej oraz promocji zrównoważonej produkcji i zużycia energii wśród jednostek i organizacji, firm prywatnych i władz publicznych, agencji profesjonalnych i energetycznych, stowarzyszeń przemysłowych i organizacji pozarządowych w całej Europie./epbd/
top
F  
Fundament - element konstrukcyjny budowli , który przekazuje obciążeniaz budowli lub z jej części na nośne podłoże - zazwyczaj gruntowe . Rodzaje fundamentów : stopy , ławy , ruszty , płyty , skrzynie , pale , studnie , kesony , kolumny. /KOB-podst-bud/ 
top
G  
Globalne ocieplenie - to obserwowane w ostatnich dekadach ocieplenie średniej temperatury ziemskiej atmosfery i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości. Czwarty Raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu przewiduje, że globalne ocieplenie wyniesie od 1,1 do 6,4°C pomiędzy 1990 i 2100./epbd.pl/
Górne źródło ciepła [ poj.zw-z pompą ciepła] -
 jest to medium , któremu pompa oddaje ciepło , Najczęściej woda w instalacji centralnego ogrzewania lub ciepła woda użytkowa ./nanoterm/
top
 
H  
Hala - budynek(wiata) parterowy ( funkcjonalnie związane z nią przybudówki mogą byc wielokondygnacyjne o kubaturze powyżej 2000 m3 , o rozpiętości stropów lub stropodachów powyżej 7 m , jedno -  lub wieloliniowe wsparte na słupach o dowolnej siatce [22] Jeżeli budynek nie spęłnia chociażby 1 z w/w warunków zaliczamy go do podzbioru - Budynki produkcyjne parterowe [219] Do podzbioru [221] zalicza się hale wszystkich gałęzi przemysłu , których konstrukcja nie jest ściśle zdeterminowana przez technologię produkcji ./KOB-podst-bud/  
Hala składowa ogólnego zastosowania - budynek parterowy o kubaturze powyżej 2000 m3 o rozpiętości stropów lub stropodachów powyżej 7 m lub w układzie wielonawowym - wspart na słupach , przeznaczony do magazynowania surowców , półfabrykatów i wyrobów gotowych [241]
Hala sportowa i widowiskowa - budynki przeznaczone do uprawiania sportu , imprez widowiskowych wyposażone w trybuny dla publiczności o powierzchni powyżej 500m 2 i wysokości powyżej 7m.[162] /KOB-podst-bud/
top
I  
Instalacja chłodzenia - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia obsługujące wiecej niż jedno pomieszczenie , dzięki którym następuje kontrolowane obniżenie temperatury lub wilgotności powietrza  /metod-obl.-ch.-en.-b/
Instalacje w budynku Instalacja c.o. to instalacja centralnego ogrzewania, instalacja c.w.u. to instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja ciśnieniowa to inaczej zamknięta, instalacja grzewcza z obiegiem zamkniętym, odizolowana od powietrza atmosferycznego, instalacja grawitacyjna to inaczej otwarta, instalacja grzewcza, która ma połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze./epbd/
top
J  
Jakość energetyczna budynku - ilość energii aktualnie zużywana lub wyliczona na zaspokojenie różnych potrzeb związanych ze standardowym użytkowaniem budynku, które może obejmować ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację, wentylację i oświetlenie. Wielkość zużycia energii może być wyrażona w jednym lub większej liczbie wskaźników liczbowych, przy liczeniu, których uwzględniane są czynniki mogące mieć wpływ na wielkość zapotrzebowania na energię, mianowicie izolacje, charakterystyka instalacji, projekt i usytuowanie budynku z punktu widzenia lokalnych warunków klimatycznych, ekspozycja na słońce i jego wykorzystanie, wpływ na sąsiednie budynki, możliwość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych produkcja energii na miejscu i inne czynniki mające wpływ na klimat wewnętrzny budynku, zapewnienie, którego decyduje o zapotrzebowaniu na energię. [Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków]
Jakość energetyczna Stopień dostosowania cech technicznych budynku i jego instalacji do energetycznych wymagań użytkowych, wyrażony klasą energetyczną w skali A-G, przy czym A to najwyższa klasa./epbd/
top
K  
KAPE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ( www.kape.gov.pl ). /epbd/
Katastrofa budowlana - niezamierzone , gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części , a także konstrukcyjnych elementów rusztowań , elementów urządzeń formujących , ścianek szczelnych i obudowy wykopów /pr-bud/Nie jest katastrofą budowlaną - 1/ uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany , nadajęcego się do naprawy lub wymiany ;2/uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami ;3/awaria instalacji /pr-bud/
Klasa energetyczna To dowolna klasa energetyczna budynku od A do G, ustalana na podstawie bezwymiarowej wartości wskaźnika WZE, wyrażającego zintegrowaną charakterystykę energetyczną, i  przyjętej skali, przy czym klasa A oznacza budynek najbardziej energooszczędny./epbd/
Klasy energetyczne (klasy efektywności energetycznej) oznacza się literami od A do G. Dla niektórych urządzeń wyróżnia się również klasy A+ oraz A++. Wyznacza się je ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami. Klasą A oznacza się urządzenia najbardziej efektywne a klasą G najmniej efektywne./epbd.pl/ 
Klimatyzacja - proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym). W języku potocznym mianem klimatyzacji określa się błędnie proces chłodzenia (np. samochód osobowy z klimatyzacją)./epbd.pl/
Klimatyzacji system To połączenie wszystkich elementów wymaganych dla zapewnienia procesów przeróbki powietrza w budynku (pomieszczeniu), dzięki którym kontrolowana jest temperatura, z możliwością jej obniżenia, w powiązaniu z kontrolą wentylacji, wilgotności i czystości powietrza./epbd/
Klimatyzator działa podobnie jak lodówka - odprowadza ciepło z pomieszczeń na zewnątrz. Najprostsze klimatyzatory służą do obniżania temperatury we wnętrzach i bardziej pasuje do nich nazwa ochładzacz. Mają prostą konstrukcję, w której skład oprócz układu chłodzącego wchodzi termostat do ustawiania temperatury w pomieszczeniu, dwubiegowy regulator prędkości wentylatora (szybko/wolno) oraz zbiornik na skropliny./epbd.pl/
Kogeneracja - jest to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym - w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej./epbd.pl/
Kolektor skupiający - urządzenie, w którym promienie słoneczne są odbijane w kierunku absorbera, będącego jednocześnie wymiennikiem ciepła. Jednak celność zwierciadeł jest uzależniona od kierunku padania promieni słonecznych, co w praktyce oznacza, że aby utrzymać wysoką sprawność przez cały dzień, kolektor musi poruszać się zgodnie z pozornym ruchem słońca./epbd.pl/
Kolektor słoneczny służy do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. /epbd.pl/
Kolektor słoneczny płaski - urządzenia te najpowszechniej wykorzystywane są do: podgrzewania wody użytkowej, podgrzewania wody basenowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania./epbd.pl/

Komfort cieplny Wartości parametrów powietrza, szczególnie temperatury (chociaż w precyzyjnych wskazaniach i również wilgotności względnej oraz prędkości cyrkulacji), które zapewniają poczucie komfortu osobom przebywającym w pomieszczeniu. Latem temperatura w budynku  w graniacach 23-25°C a zimą 21-22°C./epbd/Konwersja fototermiczna - konwersja energii promieniowania słonecznego w ciepło./epbd/
Konwersja fototermiczna pasywna to bezpośrednia zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną bez wykorzystania dodatkowych źródeł energii (np. do napędu pomp). Pasywna konwersja fototermiczna może być wykorzystywana do: ogrzewania budynków, chłodzenia budynków, podgrzewania wody, suszenia płodów rolnych.Koń mechaniczny - jednostka mocy w układzie jednostek miar MKS./epbd.pl/
Kocioł - połączenie kotła z palnikiem przeznaczone do przekazywania wodzie ciepła uwalnianego z procesu spalania. / dyr-pe-2008/
Kolektor -[poj-zw z pompą ciepła] - urządzenie służące do pobierania ciepła z dolnego źródła /nanoterm/
Komin przemysłowy - konstrukcja murowana , żelbetowa , stalowa wolno stojąca lub zbudowana na konstrukcji żelbetowej budynku z pionowymi kanałami do odprowadzania spalin z palenisk do atmosfery oraz wytwarzania naturalnego ciągu.[315] /KOB-podst-bud/

Kotły tradycyjne i kondensacyjne W kotłach tradycyjnych spaliny odprowadzane były do komina. Kotły kondensacyjne, dzięki zastosowaniu zjawiska kondensacji mogą odzyskiwać część energii pochodzącej z procesu skroplenia pary wodnej (kondensacja), będącej składnikiem spalin powstałych w wyniku spalania. Kotły kondensacyjne różnią się od kotłów tradycyjnych tym, że powierzchnia wymiennika ciepła jest dostosowana do ciągłej pracy w warunkach kondensacji. Większość tych kotłów wyposażona jest w dwa wymienniki. Jeden schładza spaliny (tak jak w tradycyjnym kotle) do punktu rosy, drugi zaś, schłodzone obniża do temperatury poniżej punktu rosy. Kotły kondensacyjne pozwalają prawie na całkowite wykorzystanie energii paliwa wyrażonej jako ciepło spalana, a nie tylko wartość opałowa, co zachodzi w kotłach konwencjonalnych. Gdyby nie było strat cieplnych samego kotła oraz udało się schłodzić spaliny do temperatury 20°C, wówczas sprawność kotła mogłaby wynieść nawet 111%. Jednak w praktyce jest to bardzo trudne do uzyskania. Ale i tak kotły kondensacyjne osiągają najwyższą sprawność w granicach 109%. /epbd/
top
L  
Lokal mieszkalny  - należy przez to rozumieć mieszkanie , o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; /metod-obl.-ch.-en.-b/
top
Ł  
 
top
M  

ManagEnergy - stawia sobie za cel wspieranie jednostek i organizacji pracujących nad efektywnością energetyczną oraz energią odnawialną na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez organizację warsztatów lub szkolenia online. Dodatkowe informacje znajdują się w studiach przypadku, odpowiedniej praktyce oraz w prawodawstwie i programach europejskich./epbd/ więcej: http://www.managenergy.net/
Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej - wykonywana jest dla budynku , lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiacej samodzielną całość techniczno-użytkową . Obliczenia te są przeprowadzane w w/w  dla nie wyposażonych w instalację chłodzenia wg zał nr 5- w tym wariancie >Obliczenie zapotrzebowania ciepła użytkowego do ogrzewania i wentylacji wykonuje się dla normatywnych warunków użytkowania oraz w oparciu o dane klimatyczne z bazy danych klimatycznych , określonych dla najbliższej stacji meteorologicznej. i dla wyposażonych w instalację chłodzenia wg zał nr 6- w tym wariancie--> przy obliczaniu charakterystyki energetycznej części budynku w określaniu zapotrzebowania ciepła (chłodu) użytkowego do ogrzewania , wentylacji i chłodzenia należy uwzględnić wymianę ciepła (chłodu) nie tylko ze środowiskiem zewnętrznym , ale także z przylegajacą częścią budynku. Obliczenia zapotrzebowania ciepła i chłodu użytkowego wykonuje się w oparciu o dane klimatyczne , przyjęte z bazy danych klimatycznych najbliższej stacji meteorologicznej . Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości nieodnawialnej energii pierwotnej dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych.  /metod-obl.-ch.-en.-b/

Minimalne wymagania energetyczne Ten temat dotyczy procedur tworzenia wymagań energetycznych w krajach członkowskich UE. Ponieważ kraje członkowskie mogą wyróżnić odrębne wymagania dla budynków nowych i dla budynków istniejących oraz stworzyć zupełnie inne kategorie budynków temat ten obejmuje szeroką gamę zagadnień, takich jak: strategie dotyczące minimalnych wymagań energetycznych w danym państwie, podział budynków na kategorie w różnych krajach członkowskich, sposób w jaki wymagania uwzględniają warunki klimatu wewnętrznego, jakie typy budynków są zwolnione z wymagań energetycznych, czy w krajach członkowskich stosuje się granicę 1000m², jakiego rodzaju wymagania stosuje się przy większych remontach; czy wymagania te bazują na określonych porównaniach, czy oceny opierają się na danych pomiarowych czy obliczeniowych, jak organizuje się kontrolę zgodności, jakie istnieją sankcje prawne, itd./epbd/
Mostek termiczny (cieplny) Fragment konstrukcji (np. spoiny wypełnione zaprawą w ścianach murowanych, nadproża), który wykonany jest z materiałów lepiej przewodzących ciepło niż pozostałą część ściany. /epbd/
top
N  
Nieodnawialne źródła energii - są przede wszystkim paliwa kopalne: uran, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa i gaz ziemny./epbd.pl/
Nośnik energii Medium za pomocą którego dostarczana jest energia do budynku lub zespołu budynków, np: gaz ziemny, gaz skroplony, węgiel, olej opałowy, biomasa lub też gorąca woda z sieci ciepłowniczej./epbd/
top
O  
Obiekt budowlany - a/ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. b/ budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami c/ obiekt małej architektury /pr-bud/
Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty , a w szczególności a/ kultu religijnego , jak : kapliczki , krzyże przydrożne , figury . b/ posągi , wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej ,c/ użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku , jak : piaskownice , huśtawki , drabinki , śmietniki. /pr-bud/

Odnawialne źródła energii - źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem. W procesie przetwarzania wykorzystywana jest energia wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energia pozyskiwana z biomasy a także z biogazu wysypiskowego./epbd.pl/
Opór cieplny = R=d/λ [m2*K/W] w którym: d = grubość warstwy materiału [m] λ = współczynnik przewodzenia ciepła materiału [W/m*K] /epbd/
top
P  
Para wodna - stan gazowy wody, jest jednym z najważniejszych gazów w powietrzu. W atmosferze Ziemi, para wodna jest elementem cyklu hydrologicznego. Para wodna tworzy się przez parowanie wody albo przez sublimację lodu. W atmosferze para wodna kondensuje lub resublimuje tworząc mgły lub chmury./epbd.pl/
Parownik - [poj-zw z pompą ciepła] element pompy ciepła , w którym następuje oddawanie ciepła z dolnego źródła do czynnika roboczego . Wymiana odbywa sie przez odparowanie czynnika roboczego w niskiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu. /nanoterm/  
Piec (kocioł) - urządzenie ogrzewnicze, które pozwala na ogrzewanie zarówno pomieszczeń przez bezpośrednie promieniowanie ciepła jak i służy do ogrzewania wody. /epbd.pl/
Podstawowe ustroje budowlane - fundamenty , ściany , stropy , schody , dachy itp. (które są najczęściej podstawowymi elementami scalonymi jakimi posługuje się rzeczoznawca) /KOB-podst-bud/
Pomieszczenie o regulowanej temperaturze powietrza - nalezy przez to rozumieć pomieszczenie , które ze względu na swoją funkcję powinno być ogrzewane lub chłodzone; /metod-obl.-ch.-en.-b/
Pompa ciepła - urządzenie lub instalacja wydobywajaca ciepło o niskiej temperaturze z powietrza , wody lub ziemi i dostarczajaca ciepło do budynku. /dyr-pe-2008/ urządzenie wymuszające przepływ energii z ciała o niższej temperaturze do ciała o wyższej temperaturze./nanoterm/
Pompa ciepła to urządzenie, którego celem jest odbiór energii ze źródła o niskiej temperaturze i przetransformowanie jej do źródła o wyższej temperaturze - maksymalnie 55oC Pompa ciepła nie jest perpetuum mobile, dlatego aby mogła pracować konieczne jest dostarczenie energii z zewnątrz - konieczne jest zatem dodatkowe źródło energii.energia elektryczna - pompy sprężarkowe ciepło wysokotemperaturowe - pompy absorbcyjne Ciepło niezbędne do pracy pompy może być pobierane z:powietrza, wody powierzchniowej, wody gruntowej (o stałej temperaturze ok. 8-10 0C), ścieków, gruntu/epbd/
Pompa ciepła - cykl pracy - I - parowanie , II - sprężanie , III - skraplanie , IV - rozprężanie /nanoterm/
Przebudowa - wykonywanie robót budowlanych , w wyniku których nastepuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego , z wyjątkiem charakterystycznych parametrów , jak : kubatura , powierzchnia zabudowy , wysokość ,długość , szerokość bądź liczba kondygnacji ; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym  zmiany granic pasa drogowego . /pr-bud/
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne  :a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania i budynkach służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych:
- w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%,
- w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%,
- w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,
b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych źródłach ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej - co najmniej o 25%,
c) wykonywanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej 20% w stosunku rocznym,
d) zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne. [Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, Dz.U. Nr 162, poz. 1121, wraz z zmianami wg Ustawy z dnia 21 czerwca 2001, Dz.U. Nr 76, poz. 808]
Przepisy techniczno - budowlane -przepisy techniczno-budowlane określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75,poz 690, z późn. zm. /metod-obl.-ch.-en.-b/
Punkt rosy Temperatura, w której podczas ochładzania pary nienasyconej (zawartej w wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiają się pierwsze krople cieczy. /epbd/
top
R  
Referencyjne budynki (referencyjne lokale mieszkalne)To budynek albo lokal mieszkalny o takich samych wymiarach i współczynniku kształtu jak budynek albo lokal mieszkalny oceniany, który spełnia przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.Dla referencyjnego budynku oraz referencyjnego lokalu mieszkalnego ustalona została klasa energetyczna D i odpowiadający jej wskaźnik WZE równy 1./epbd/Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a niestanowiacych bieżącej konserwacji , przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym ;/pr-bud/
Roboty budowlane - budowa , a także prace polegajace na przebudowie , montażu , remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; /pr-bud/
Rodzaje konstrukcji budowlanych ze wzgl. na materiał 1/kamienne , 2/ceglane,3/betonowe,4/żelbetowe,5/stalowe,6/aluminiowe,7/drewniane itp. ze wzgl na wielkość elementu 1/ konstrukcje z elementów drobnowymiarowych (cegła, bloczek , lub pustak) 2/ konstrukcje ze średnich bloków i dyli 3/ konstrukcje z płyt średniowymiarowych i wielkich bloków 4/ konstrukcje z płyt wielkowymiarowych - tzw. wielka płyta ze wzgl. na technologię wznoszenia (wykonania) i stopnia uprzemysłowienia : 1/ konstrukcje prefabrykowane , 2/konstrukcje monolityczne , 3/ konstrukcje pneumatyczne , ze wzgl. na typ(rodzaj) głównych ustrojów konstrukcyjnych (nośnych) 1/ konstrukcje szkieletowe (prętowe)2/konstrukcje "ścienne" (powierzchniowe)  3/konstrukcje mieszane . /KOB-podst-bud/
Rodzaje pomp ciepła - 1/ grunt - woda 2/ woda - woda 3/powietrze - woda /nanoterm/
Różnice - AUDYT ENERGETYCZNY : Przygotowanie termomodernizacji - Określa metody i koszt termomodernizacji -- Stanowi podstawę do uzyskania kredytu - Jest wykonywany jednorazowo- CERTYFIKAT ENERGETYTCZNY : Opis stanu istniejącego - Określa jakość techniczną budynku i koszty eksploatacji --Stanowi uzasadnienie  kosztów czynszu lub ceny sprzedaży -- Należy powtarzać w określonych odstępach czasu.
top
S  

SAVE Projekty SAVE funkcjonują w ramach programu Inteligentna Energia-Europa i dotyczą efektywności energetycznej i racjonalnego zużycia energii, w szczególności w budynkach i sektorach przemysłowych. Dotyczą również przygotowania i wdrożenia działań legislacyjnych. W roku 2005 rozpoczęła swoją działalność duża ilość projektów, które miały bezpośrednio wspierać skuteczne wdrożenie Dyrektywy w praktyce. Projekty te uwzględniają większość zadań EPBD: wymagania energetyczne dla budynków nowych i istniejących, świadectwa energetyczne budynków, inspekcje kotłów i systemów klimatyzacji. Również w roku 2006 rozpoczęto wiele projektów, które koncentrowały swoją pracę na wspieraniu wdrażania Dyrektywy./epbd/
Schody - zespół elementów umożliwiajacy przechodzenie z jednego poziomu na inny poziom w budynku lub otwartym terenie . Schody składają sie przede wszystkim z pochylni wyposażonej w stopnie (bieg) i spoczników (nie zawsze) Kryterium oceny schodów : łagodne(,300 ) , normalne (30-350 ), strome (35-450 ),drabiniaste (45-750 ), decydujące niejednokrotnie o wygodzie użytkowania. Schody również klasyfikujemy ze względu na ich podstawowy materiał nośny : drewniane , stalowe , żelbetowe. / KOB-podst-bud/
Silosy - budowle zamknięte , jedno-lub wielokomorowe o niewielkiej wysokości co najmniej 1,5 raza większej od wymiarów rzutu poziomego komory , przeznaczone do magazynowania materiałów sypkich , z dnem w kształcie laja do samoczynnego opróżniania.[332]/KOB-podst-bud/
Skraplacz - [poj.-zw z pompą ciepła] - element pompy ciepła , w ktrym nastepuje przekazanie energii cieplnej czynnika roboczego pompy do instalacji grzewczej obiektu. Wymiana odbywa sie przez skraplanie czynnika o wysokiej temperaturze wi wysokim ciśnieniu./nanoterm/  
Sposób sporządzania świadectw energetycznych : w formie pisemnej i elektronicznej -- w języku polskim stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach dotyczących budownictwa oraz instalacji ogrzewczych , wentylacyjnych, chłodzenia , ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach. Świadectwo charakterystyki energetycznej w formie pisemnej oprawia się w okładkę formatu A-4 , w sposób uniemożliwiajacy jego zdekompletowanie. Świadectwo w formie elektronicznej powinno byc tożsame z wersją pisemną i zapisane w wersji tylko do odczytu , uniemożliwiajacej edycję /metod-obl.-ch.-en.-b/
Sprężarka - [poj.zw z pompą ciepła] - bardzo istotny element pompy ciepła. Pobiera energię elektryczną , służy do zwiększania ciśnienia czynnika roboczego pompy . Sprężanie czynnika odbywa się po pobraniu ciepła przez czynnik roboczy w parowniku i przed oddaniem ciepła w skraplaczu/nanoterm/
Stany zaawansowania robót budowlanych - zerowy , surowy otwarty , zamknięty , wykończeniowy .
Stan zerowy -to takie zaawansowanie robót budowlanych przy realizowaniu budynku , w którym wykonano wszystkie roboty budowlane niezbędne do zrealizowania podstawowych elementów konstrukcji do umownego poziomu +/- 0,00 m włącznie . W budynku podpiwniczonym stan zerowy obejmuje wykonanie wykopów , fundamentów, ścian kondygnacji podziemnych , stropów tych kondygnacji i przekrycia (stropu) nad kondygnacją przyziemną , schodów z części podziemnej do poziomu +/- 0,00 m. Ponadto obejmuje wykonanie tych hydroizolacji , których wykonanie nie byłoby możliwe później . W budynku nie podpiwniczonym stan zerowy obejmuje wykonanie wykopów , fundamentów , ścian fundamentowych , podłogi na gruncie wraz z termo-i hydroizolacją oraz hydroizolację ścian. /KOB-podst-bud/
Stan surowy otwarty - roboty obejmują wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych i ustrojów nośnych , bez podziału funkcjonalnego pomieszczeń za pomocą ścianek działowych . Tak więc mieszczą się tu elementy stanu zerowego , plus ściany konstrukcyjne nadziemia , stropy , schody , konstrukcja dachu wraz z poszyciem ale bez pokrycia . /KOB-podst-bud/
Stan surowy zamknięty - obejmuje wykonanie wszystkich elementów stanu surowego otwartego uzupełnione o podział funkcjonalny pomieszczeń za pomocą ścianek działowych , osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej (stolarka może być bez kompletnych okuć ). wykonanie izolacji termicznej , akustycznej , przeciwwilgociowej i przeciwwodnej wyższych kondygnacji , pokrycia i odwodnienia dachu. / KOB-podst-bud/
Stan wykończeniowy - obejmuje roboty wykończeniowe wewnętrzne ( wewnętrzne okładziny i tynki , malowanie lub tapetowanie , wykonanie podłóg i posadzek , oraz uzupełnienie okuć i wykonanie robót ślusarsko-kowalskich wewnątrz budynku , rzadku występują tu jeszcze roboty szklarskie , osadzenie szaf wbudowanych w wnęki itp.  i zewnętrzne ( zewnętrzne okładziny i tynki-czyli elewacje)./KOB-podst-bud/
Stan - Roboty pozostałe - instalacje - zakres robót wykonywanych w budynku zamykają roboty instalacyjne obejmujące swym zasięgiem instalacje sanitarne (i. wodociągowa , kanalizacyjna), instalacje elektryczne(i. siłowa , oświetleniowa , gniazd wtykowych , alarmowa i sygnalizacyjna, odgromowa , tablice rozdzielcze itp) instalacja gazowa i centralnego ogrzewania /KOB-podst-bud/
Stopniodzień Jeden stopniodzień oznacza konieczność ogrzewania budynku przez 1 dzień tak, aby podnieść w nim temperaturę wewnętrzną o 1°C. Im zimniej na dworze, tym o więcej stopni trzeba podgrzać powietrze w domu, a im więcej takich zimnych dni w roku, tym większa będzie liczba stopniodni dla danego rejonu./epbd/

Straty ciepła -  przez przenikanie, stanowiące sumę strat ciepła w okresie sezonu grzewczego i poza nim, oblicza się dla każdego odcinka sieci ciepłowniczej wyróżnionego w charakterystyce konstrukcyjnej. Natomiast straty ciepła spowodowane nieszczelnością sieci są ilości ciepła potrzebnego do podgrzania wody uzupełniającej./epbd/
Strop - płaskie przekrycie dzielące budynek na kondygnacje , przenoszące na ściany budynku lub inne podpory ciężar własny , obciążenie ścianek działowych i obciążenie użytkowe (ciężar ludzi , wyposażenia). Ze względu na konstrukcję stropy dzieli się na : belkowe , dylowe , żebrowe , płytowe i płytowo-belkowe. Ze względu na materiał podstawowych elementów nośnych wyróżniamy stropy drewniane (np. nag , legarowo-listwowy , cichy itp.) -stalowo-ceramiczne(np. Kleina , odcinkowy), żelbetowe (np. gęstożebrowe - Akermana , Dz , Cerit , Fert , Teriva , płytowe). W stropach ocenie może podlegać ich zarysowanie , ugięcie. /KOB-podst-bud/ 
Stropodach -
przekrycie płaskie lub krzywiznowe spełniajace lednocześnie rolę stropu nad ostatnią kondygnacją i dachu całego budynku , posiadajace nie tylko hydroizolację w formie pokrycia jak w dacu , ale również starannie dobrane warstwy termoizolacyjne i pozostałe izolacje (pokrycie , paroizolację wiatroizolację). Ze względu na rodzaj konstrukcji i układ warstw stropodachy dzielimy na : pełne i wentylowane .  / KOB-podst-bud/
System klimatyzacji - : połączenie wszystkich elementów wymaganych dla zapewnienia formy przeróbki powietrza, w której temperatura jest kontrolowana lub może być obniżona , możliwie w powiązaniu z kontrolą wentylacji , wilgotności i czystości powietrza. / dyr-pe-2008/

top
Ś  
Ściana - przegroda budowlana ograniczająca z boku wnętrze budowli lub pomieszczenia .Ze względu na przenoszone obciążenia rozróżnia się ściany : nośne , samonośne i nienośne. Ściany w zależności od ilości warstw konstrukcyjnych i termoizolacyjnych dzieli się na jedno-, dwu-, i wielowarstwowe . Wartość współczynnika przenikania ścian U powinna być mniejsza niż 0,30 [W/(m2 x K)] Dla ściany jednomateriałowej może siegać do 0,50[W/(m2 x K)] /KOB-podst-bud/
Ściana oporowa - ściana budowli lub samodzielna budowla przenosząca parcie gruntu , materiałów sypkich i cieczy przylegajacych bezpośrednio do tej ściany . Uwaga : Obiektem jest ściana (mur) oporowa o powierzchni ponad 20m2 , a w przypadku murów oporowych odcinkowych z przerwami , za jeden obiekt uważa się ciąg murów o przerwach poniżej 10m.[581] /KOB-podst-bud/
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - świadectwo uznawane przez Państwo Członkowskie lub osobę prawną wyznaczoną przez to państwo , zawierajace charakterystykę energetyczną budynku obliczona zgodnie z metodologią opartą na ogólnych ramach podanych w Załaczniku;/dyr-pe-2008/
Świadectwa energetyczne - Czego dotyczą - świadectwa charakterystyki energetycznej budynku będą musiały posiadać wszystkie nowoprojektowane budynki, wszystkie istniejące budynki/lokale będące przedmiotem sprzedaży lub najmu. Wyłączone są budynki zabytkowe, kultu religijnego, przewidziane do użytkowania czasowego nie dłużej niż 2 lata, mieszkalne użytkowane do 4 miesięcy, wolnostojące do 50 m2, niemieszkalne do produkcji rolnej, przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię do 50 kWh/m2/rok.
top
T  
Termomodernizacja Przedsięwzięcie, którego celem są oszczędności energii, np. izolacja cieplna ścian budynków, stropów, dachów, rurociągów dostarczających gorącą wodę z sieci ciepłowniczej. Również zainstalowanie wysokosprawnych kotłów w kotłowni w miejsce starych, regulacja pogodowa dostaw ciepła czy też wymiana okien na energooszczędne./epbd/
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej , przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki , a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem , jak : strelnice , kiski uliczne , pawilony sprzedaży ulicznej iwystawowe , przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne , urządzenia rozrywkowe , barakowozy , obiekty kontenerowe ; /pr-bud/
 
top
U  
Uczestnicy procesu budowlanego - / w rozumieniu ustawy pr-bud/ - 1/ inwestor; 2/ inspektor nadzoru;3/projektant;4/kierownik budowy lub kierownik robót /pr-bud/
Układy konstrukcyjne w budynku ze wzgl. na układ ustrojów nośnych podłużny , poprzeczny , krzyżowy , mieszany. ze względu na pracę ustroju - konstrukcje wiszące - konstrukcje wantowe - konstrukcje wspornikowe itp. / KOB-podst-bud/
I Ustawy regulujące wydawanie świadectw energetycznych -  Przepisy Prawne
 •1/ Dyrektywa 2009/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.12.2002 r w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
 •2/ Ustawa z dnia 7 Lipca 1994 r. - Prawo budowlanee
 •3/ Przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiacej
     samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej 
  4/ Przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowllanego 
 •5/ Przepisy dotyczące audytu energetycznego + Weryfikacja audytu
  6/ Przepisy dotyczące warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  7/ Okrślone w 
 •8/Ustawa z 18.12.1998 r - o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych
  9/ Ustawa - z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (DzU z 2006r Nr 89 poz 625 z późn. zm.)
10/ Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r Nr 261 , poz 2603 , z późn. zm.)
11/ Przepisy dotyczące ksiazki obiektu budowlanego
12/ Przepisy dotyczące warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych , przepisy efektywności energetycznej .
13/ Przepisy dotyczące warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Tematy pokrewne służące wystawianiu świadectw charakterystyki energetycznej - Praktyka 
    II Ocena stanu ochrony cieplnej budynku
 •III/ Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
       •/Podstawy budownictwa 
   IV Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej 
     V Ocena instalacji oświetleniowej budynku
    VI Metodyka obliczeń 
   VII Metodyka opracowania świadectw
 VIII Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego 
     IX Sprawdzian umiejętności -
top
W  
Wiatr  poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi. Wiatry są zazwyczaj wywołane różnicą ciśnienia atmosferycznego/epbd/
Wskaźnik EK -
roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym , wyrażone w kWh/(mkw /rok) /G.P.nr 231-08/+/metod-obl.-ch.-en.-b/
Wskaźnik EP - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku , lokalu mieszkalnym albo części budynku stanowiacej samodzielną całość techniczno-użytkową , wyrażone w kWh/(mkw./rok) . /G.P.nr 231-08/+/metod-obl.-ch.-en.-b/
Współczynnik przenikania ciepła U=1/R [W/m2*K] /epbd/
Wymiennik ciepła - urządzenie służące do wymiany energii cieplnej pomiędzy dwoma płynami bez konieczności mieszania ich. Jeśli celem wymiennika ciepła jest schłodzenie płynu roboczego, nazywa się go chłodnicą. Jeśli ogrzanie płynu roboczego - nagrzewnicą./epbd.pl/
WZE - zintegrowana charakterystyka energetyczna  Wskaźnik WZE służy do określenia klasy energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego i wyraża zintegrowaną charakterystykę energetyczną budynku oraz lokalu mieszkalnego.  Dla referencyjnego budynku oraz referencyjnego lokalu mieszkalnego ustalona została klasa energetyczna D i odpowiadający jej wskaźnik WZE równy 1.Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określa, w drodze rozporządzenia, metodologię określania zintegrowanej charakterystyki energetycznej oraz sposób określania klasy energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego. /epbd/
top
Z  
Zawór rozprężny [poj. zw z pompą ciepła] - element pompy ciepła między skraplaczem i parownikiem służący do obniżenia ciśnienia czynnika roboczego do parametrów w których możliwe jest jego parowanie. Zawór rozprężny reguluje również ilość środka chłodzącego w zależności od obciażenia skraplacza. / nanoterm/
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną w budynku , lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiacej samodzielną całość techniczno-użytkową  - należy przez to rozumieć ilość energii przeliczonej na energię pierwotną i wyrażoną w kWh , dostarczaną przez systemy techniczne dla celów użytkowania energii  takich jak : ogrzewanie i wentylacja --chłodzenie --przygotowanie ciepłej wody użytkowej--oświetlenie wbudowane /metod-obl.-ch.-en.-b/

ZAE Zrzeszenie Audytorów Energetycznych ( www.zae.org.pl ) /epbd/
top
Ż  
Żarówka (lampa żarowa) to lampa elektryczna, w której elementem świecącym jest przewód (żarnik) rozgrzany do wysokiej temperatury na skutek przepływu prądu. Aby nie nastąpiło utlenienie żarnika, jest on umieszczany w bańce szklanej, wewnątrz której panuje próżnia lub jest ona wypełniana mieszaniną gazów obojętnych. W początkowym okresie rozwoju żarówek żarnik był wykonywany z grafitu, a obecnie wolframu./epbd.pl/
 

top