DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail : coor@coor-grunt.pl Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.2823 PLN
1 CHF 3.7559 PLN
1 USD 3.6278 PLN
1 GBP 4.7084 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót-->PoradyDobór domuCenyWycena Nieruchomości rekreacyjnych |   
                                                                                                       Słowniki Pojęć
OgólnePrawoEkonomiaNieruchomościBudownictwoWyposażenieGiełdaTurystykaImprezyUbezpieczeniaBankKredytyOgródHobby
  dom_zielony.png                                                                                  EKONOMIA
                          B    C     D     E     F     G     H     I      J     K     L     Ł     M      N     O     P      R          Ś     T         V     W     Y     Z      Ż
A
Akcja - papier wartościowy , stwierdzający udział akcjonariusza w kapitale i zysku spółki akcyjnej, daje ona prawo akcjonariuszowi do otrzymywania dywidendy(udziału w zysku) do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i do uczestnictwa w podziale majątkuspółki w razie jej likwidacji. Akcje mogą być zwykłe i uprzywilejowane, o czym decyduje statut spółki. Mogą być imienne i na okaziciela. Obrót akcjami może odbywać się na giełdzie lub na rynku pozagiełdowym. Właściciel akcji może osiągać dochody z dwojakiego źródła : z dywidendy i ze sprzedaży . (--por-ek--)
Akcyza - podatek akcyzowy od towarów oddzielnie wyzmnaczonych o charakterze monopolowym lub ponadstandardowym , wprowadzony obok VAT mocą tej samej ustawy od 5 Lipca 1993 r. (--por-ek--)
Akredytywa - >> Porady Bank
Aktywa płynne - składniki majątku obrotowego ,biorące czynny udział w działalności gospodarczej i finansowej firmy. Należą tu zapasy , należności iśrodki pienięzne. W zależności od rotacji tych składników używa się wobec nich nazwy charakteryzującej stopień płynności . Najczęściej mówi się ,że zapasy są aktywami półpłynnymi, nalężności średnio płynnymi a środki pieniężne - wysoko płynnymi. Do tej grupy aktywów nie zalicza się składników "zamrożonyc" , zapasów niechodliwych , nie biorących udziału w obrocie , i należności przeterminowanych lub spornych. (--por-ek--)
Akumulacja finansowa
Akumulacja operacyjna
Alokacja-
przemieszczenie(przesunięcie ), rozdzielenie środków produkcji , kapitału , inwestycji
Amortyzacja - równowartość zużycia majątku wyrażona w pieniądzu; jest to odpis wartości majątku wg określonej stawki amortyza -cyjnej  stanu początkowego , przeznaczony na jego odtworzenie (--por-ek--)
Amortyzacja kapitału - występuje w niektórych spółkach akcyjnych i polega na wypłaceniu akcjonariuszom z zysku i rezerw nominalnej wartości akcji , z zachowaniem prawa do dywidendy i głosu na walnym zgromadzeniu , a w zamian za wycofanie akcji - wydaniu im tzw. akcji pożytkowych. (--por-ek--)
Analiza -
Analiza ekonomiczna
Analiza finansowa
Analiza rynku - zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek przy podejmowaniu decyzji bieżących. Decyzje te dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych . Do analizy rynkowej wykorzystuje się  dane pozyskiwane poprzez takie badanie w określonym czasie i miejscu .  
Aprecjacja - jest to wzrost kursu waluty , akcji itp.
Aprecjacja pieniądza - jest to wzrost kursu krajowego pieniądza względem walut zagranicznych . Tak sytuacja ma miejsce gdy mamy przewagę popytu nad podażą co oznacza  wzrost siły nabywczej krajowej waluty. Aprecjacja pieniądza jest często wynikiem deflacji w określonym czasie  .
Aprecjacja złotego -
Aport
Audytor -
ang. auditor - kontroler , rewident , inspektor , uprawniony do badania ksiag rachunkowych pod względem rzetelności , poprawności i prawdziwości , a także do wydawania opinii (raportu) o przedmiocie badanym. Jest to osoba uprawniona do samodzielnego działania jako rzeczoznawca w dziedzinie rachunkowości i finansów , o wysokich kwalifikacjach zawodowych. (--por-ek--)

Aukcja ->> 
Słownik-Bank
Ażio - nadwyżka kursu (ceny) na giełdzie ponad wartość nominalną papierów wartościowych ; wykorzystywana jest w celach speku -lacyjnych do osiągnięcia wysokich zysków; zwana też agio. (--por-ek--)
      
top
B
Bessa - zniżka kursów papierów wartościowych na giełdzie; zwykle pojawia się z załamaniem w gospodarce lub jej części , ze zja -wiskami recesji , inflacji czy wykryciem afer finansowych; tak również określa się operacje giełdowe wykorzystujące zniżkę kursów. (--por-ek--)
Biznes - ang. business , inters , sprawa handlowa (kupiecka), przedsięwziecie dochodowe;od tego pochodzi słowo"biznesmen"-handlowiec,kupiec,przemysłowiec,człowiek interesu,przedsiebiorca (--por-ek--)
Boom - faza rozkwituw cyklu koniunkturalnym , krańcowe przeciwieństwo kryzysu gospodarczego.
Broker - makler giełdowy , kupiec , zawodowy pośrednik (może to być firma brokerska ) realizujący zlecenia banków , przedsiębiorstw , różnych firm w zawieraniu umów kupna -sprzedaży na giełdzie pieniężnej lub towarowej , ale również pośredniczenia wtransakcjach inwestycyjnych , metali szlachetnych , usług morskich i portowych ubezpieczeniowych i wielu innych . (ek-por)

C
Cash flow - wskaźnik płynności gotówkowej , liczony na różne sposoby w zależności od potrzeb firmy. Najczęściej oznacza relację (stosunek ) środków pieniężnych będących w gotowości (do szybkiego uruchomienia) do bieżącego zadłużenia (krótkoterminowych) kredytów i zobowiązań ). Taki wskaźnik można obliczać codziennie i wtedy jest bardzo komunikatywny dla decydenya firmy. W okresach dłuższych (miesiąc , kwartał , rok) można wyliczyć cash flow jako relację sumy zysku netto , amortyzacji i rezerw gotówkowych do posiadanego kapitału (lub do obrotu)  (ek-por)
Cena - ilość pieniędzy pieniędzy jaką kupujący płaci sprzedającemu za dany towar . Długookresową podstawę ceny rynkowej , wg ujęciia marksistowskiego stanowi wartość towaru uzależniona od społecznie niezbędnych nakładów pracy , natomiast ujęcie neoklasyczne za podstawę ceny przyjmuje koszt zużytych w procesie wytwarzania czynników produkcji /wł-żr-5/
Cena równowagi rynkowej - ukształtowanie się ceny na takim poziomie , przy którym zaoferowana ilość danego towaru jest równa ilości , którą nabywcy chcą kupić /wł-żr.-5/
Clearing - rodzaj rozliczenia saldowego w obrotach handlu zagraniacznego polegającego na kompensacji wzajemnych należności i zobowiązań ; jest to rozrachunek wyrównujący konta między instytucjami finansowymi i bankami (ek-por)
Cło - ustalona przepisami prawa opłata od przywozu i wywozu określonych dóbr (towarów , surowców , urządzeń itd;) może mieć charakter fiskalny (jako źródło dochodów skarbu państwa) , reglamentacyjny (regulujący rozmiary handlu z zagranicą ) , preferencyjny ( dotyczący wybranych dóbr) i protekcyjny (chroniący produkcję przemysłu i rolnictwa krajowego przed konkurencja zagraniczną ) (ek-por)  
Cykl "życia" towaru na rynku
Czek - rodzaj papieru wartościowego , który po wypełnieniu i podpisaniu przez wystawcę (właściciela czeku , mającego rachunek bankowy z pokryciem finansowym ) stanowi środek płatniczy (jako substytut pieniądza) do wielostronnych rozliczeń bezgotówkowych ; poprzez czek udziela się bankowi pisemnego zlecenia do zapłaty określonej sumy pieniężnej dla danej osoby ( instytucji , firmy ) z konta wystawcy (ek-por)
Czynniki różnicujące rynki
Czysta konkurencja

D
Dealer - wyspecjalizowany pośrednik w sprzedaży (obrocie) towarów , surowców , maszyn ,walut ; inaczej kupiec ; także biuro handlowe . (ek-por)
Deflacja - wzrost wartości pieniądza w czasie /wł-opr/
Dekapitalizacja - obniżanie wartości majątku trwałego na skutek jego nieodnawiania (niewyrównywania bieżącego zużycia przez remonty i nowe inwestycje Polsce mamy wysoki  stopień dekapitalizacji kapitału trwałego , który jest skutkiem istniejącego przez wiele lat komunizmu - centralnego zarządzania inwestycjami .Budowano nowe inwestycje a nie odtwarzano zużytego kapitału (ek-por)
Denominacja pieniądza (łać. denominatio - przemianowanie) - zmiana nominału jednostki pieniężnej w inną w ustalonej proporcji przeliczeniowej . Denominacja jest wprowadzana w danym kraju w wyniku reformy walutowej , głównie po długotrwałej wysokiej inflacji , kiedy nominały pieniądza obiegowego osiągaja duże liczby i trzeba dokonać redukcji w pewnym stosunku , np. : 10 : 1 , 100 : 1 , 1000 : 1 , 10000 : 1 itp. (ek-por)
Deprecjacja pieniądza - spadek wartości pieniądza krajowego w relacji do innych walut wymiennych , a także spadek siły nabywczej pieniądza (tzn. można za te same pieniądze o wartości nominalnej kupić mniej towarów i usług) ; sytuacja taka najczęściej występuje w okresie inflacji (ek-por)
Dewaluacja pieniądza - spadek kursu waluty krajowej w stosunku do porównywalnej zagraniacznej jednostki pienieżnej (powszechnie wymienialnej , np. dolara USA) albo do ceny światowej złota ; dewaluacja waluty odbywa się poprzez oficjalną decyzję państwa . (ek-por)
Dewizy
Dobro
Dochód
Dochód brutto
Dochód netto
Dochód nominalny
Dochód realny
Dochód narodowy wytworzony
Dochód narodowy podzielony
Doradca giełdowy
Dostępność rynków
Dynamika rynków
Dyskonto -
-- Słowniki->>>Banki
Dywidenda - część zysku spółki akcyjnej przeznaczona do podziału między akcjonariuszy ; jest to dochód przynoszony przez akcję , zależny od wielkości zysku i zasad jego podziału ; akcje uprzywilejowane zapewniają ich posiadaczom wyższą dywidendę niż właścicielom
akcji zwykłych. (--por-ek--)
     top
E
Efekt rentownościowy
Ekonomia
Ekonomika
Eksport
Elastyczność cenowa podaży -
jest miarą zmian podaży na dane dobro , wywołanych zmianami cen tego dobra ; ta elastyczność ma znak dodatni , co oznacza ,że wzrost cen wywołuje wzrost podaży. (--por-ek--)
Elastyczność cenowa popytu - jest miarą zmian popytu na dane dobro , wywołanych zmianami ceny tego dobra ; zmierzenie tej elastyczno -ści  pozwala nam dowiedzieć się o ile wzrośnie popyt jeżeli cena obniży się o 1% lub o ile spadnie popyt jeżeli cena wzrośnie o 1 %. (--por-ek-
Elastyczność dochodowa popytu - określa zmiany wielkości popytu na dane dobro spowaodowane zmianami w dochodach ludności (nabywców) ; jeżeli popyt jest dochodowo elastyczny , to zaobserwujemy zjawisko wzrostu (spadku) popytu przy odpowiednio zwiększonych (zmniejszonych)dochodach. (--por-ek--)
Elastyczność mieszana popytu - określa zmiany wielkości popytu na jedno dobro , jeżeli cena innego dobra zmieni się ; dla dóbr komple - mentarnych(wzajemnie się uzupełniających) elastyczność jest ujemna , natomiast dla substytutów(dóbr zastępujących się) elastyczność jest dodatnia . (--por-ek--)
Elementy rynku
Elementy rachunku ekonomicznego
Embargo
Emisja
Emisyjna cena akcji
Euro -
nowa europejska waluta , wprowadzona od 1 stycznia 1999 r. przez państwa członkowskie Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU - Economic and Monetary Union) , 1 euro=100 centów. Kursy euro są notowane również przez Narodowy Bank Polski. Euro zastąpiło jednostkę ECU przy określaniu róznych parametrów ekonomicznych i wartości finansowych. (--por-ek--)

   
  
top
F
Factoring
Fazy reklamy
Feasibility study
Firma
Fiskus
Forfeiting
Franchising
Funkcje analizy ekonomicznej
Funkcje rynku
Fundusze powiernicze
Fundusze własne w obrocie
    
top
G
Giełda
Giełda papierów wartościowych
Giełdowa cena akcji
Gra giełdowa
Gospodarka wolnorynkowa
H
Holding
Hossa
Hot money - "gorący pieniądz " (ang.) - część pieniądza znajdująca się w obiegu lub na rachunkach płatnych a vista , najbardziej reagująca na objawy zmian koniunkturalych w gospodarce , (np.przez masowy wykup towarów i wycofywanie wkładów oszczednościowych .

I
Import
Indeksacja płac
Indeksacja globalna
Inflacja
Informacja rynkowa
Inwestycja


J
Joint venture

K
Kanał dystrybucji towaru
Koniunktura gospodarcza
Kapitał
Kapitał akcyjny
Kapitał obcy
Kapitał obrotowy
Kapitał własny
Kasa fiskalna
Kategoria ekonomiczna - podstwowe , abstrakcyjne pojęcie ekonomiczne wyrażające ogólne własności różnych elementów i aspektów procesu gospodarowania.  np.  takimi kategoriami są : praca, produkcja, wymiana, rynek, pieniądz, towar, cena, płaca, dochód, popyt, podaż, kapitał, procent, zysk itd. (wł-opr)
Know-how - metoda przekazywania informacji , wiedzy i doświadczenia w sposób praktyczny przez profesjonalistów w danym zawodzie (w danej dziedzinie , umiejętności) (-ek-por-)
Koniunktura gospodarcza - ogólny stan gospodarczy określony wskaźnikami produkcji , cen , odsetek , kursu papierów wartościowych , płac , dywidend, popytu , zatrudnienia i innych wielkości ekonomicznych . Mówi się o dobrej koniunkturze lub złej w zależności od stanu gospodarki w skali międzynarodowej , krajowej lub regionalnej . Może odnosić się do całej gospodarki lub jej części (działu , branży) Koniunktura zależy od splotu wielu warunków i mokoliczności , ale ma charakter cyklicznych wahań w procesie reprodukcji w gospodarce ./ek-por/
Komisja Papierów Wartościowych
Koniunktura gospodarcza - ogólny stan gospodarczy określony wskaźnikami produkcji , cen , odsetek , kursu paierów wartościowych , płac dywidend , popytu , zatrudnienia i innych wielkości ekonomicznych . Mówi się o dobrej lub złej koniunkturze w zależności od stanu gospodarki w skali międzynarodowej , krajowej lub regionalnej . Koniunktura może odnosić się do całej gospodarki lub jej części (działu , branży ). Koniunktura zależy od splotu wielu warunków i okoliczności , ale ma charakter cyklicznych wahań w procesie reprodukcji w gospodarce (ek-por)

Konkurencja monopolistyczna
Kontrolny pakiet akcji
Koszty uzyskania przychodów
Kredyt
Kredyt hipoteczny
Kredyt indeksacyjny
Kredyt lombardowy
Kredyt redyskontowy
Kredyt refinansowy
Kryterium opłacalności zakupu akcji (obligacji)
    top
L
Leasing - rodzaj umowy najmu , dzierżawy , wypożyczenia do użytkowania i sprzedaży ratalnej o szczególnym charakterze prawno-ekonomicznym ; istotą takiej umowy jest przekazania przedmiotu (maszyny, samochodu,budynku,majątku przedsiębiorstwa , zakłądu itd.) w użytkowanie ze spłatą jego ceny (wartości) w częściach (ratach) i wreszcie przeniesienie własności tego przedmiotu na użytkownika niezwłocznie po całkowitej spłacie . Leasing jest jedną z metod przywatyzacji majątku , przepływu kapitału i transferu własności , ale również szansą unowocześnienia gospodarki (poprzez transfer techniki i technologii ). Kodeks cywilny wyodrębnił przepisy o umowie leasingu od 9.12.2000 r. /ek-por/

Ł


M
Makler
Makler giełdowy
Marketing
Metody analizy ekonomicznej
Metody rachunku ekonomicznego
Metodyka analizy ekonomicznej
Miara ekonomiczna
Miary ekonomiczne absolutne
Miary ekonomiczne relatywne
Miernik efektywności lokat kapitałowych w akcjach
Miernik ekonomiczny
Monopol

N 
Narzędzia marketingu
Nasycenie rynku
Nominalna cena akcji
    
top
O
Obligacja -papier wartościowy , terminowy , emitowany przez państwo (obligacje skarbu państwa),władze terenowe (miasta , gminy) przedsiębiorstwa, banki , towarzystwa kredytowe , spółki i inne jednostki gospodarcze;obligacja zawiera zobowiązanie emitenta do zapłacenia określonej kwoty pieniężnej wraz z oprocentowaniem w ustalonych terminach ; może być wystawiona imiennie lub na okaziciela. Obligacja jest źródłem tworzenia kapitału z przznaczeniem nas okręślony cel(inwestycję , modernizację , produkcję). Jest równocześnie instrumentem przepływu kapitałów , gdyż bierze udział na rynku giełdowym i pozagiełdowym,służy do zakupu akcji oraz pełni funkcje środka płatniczego i gromadzenia kapitału w formie lokat (depozytów, oszczędności) w bankach i instytucjach finansowych. Dla emitenta sprzedaż obligacji jest formą zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania. Obligacja zawiera pewne cechy charakterystycznejak: wartość nominalną , nominalną stopę procentową , okres płatności odsetek , pkres ważności i datę wykupu obligacji. Według aktualnie obowiązujących wykup obligacji powinien rozpocząc się w ciągu 5 lat po emisji, a zakończyć maksymalnie do 15 lat. Zarówno wykup jak i wypłacanie oprocentowania obciążają zysk emitenta lub jego fundusze rozwojowe. (--por-ek--)
Ocena ryzyka zakupu papierów wartościowych
Oligopol


P
Papiery wartościowe
Partnerstwo publiczno-prywatne
[public private patnership] układ partnerski między rządem a sektorem prywatnym mający na celu bardziej efektywne świadczenie usług i przygotowywanie infrastruktury , które tradycyjnie były domena sektora publicznego (-biz-)
Parytet
Pasywa płynne-
źródła finansowania aktywów płynnych. Należą tu: kredyty i zobowiązania krótkoterminowe, fundusze(kapitały) własne w obrocie oraz zysk netto z bieżącej działalności. (--por-ek--)
Pieniądz
PIN
[Personal Identification Number ] osobisty numer identyfikacyjny (-biz-)
PKB produkt krajowy brutto - całkowity przepływ dóbr i usług wyprodukowanych w gopspodarce w ciągu kwartału lub roku , mierzony globalną wartością dóbr i usług wyrażoną w cenach rynkowych. (-biz-)
PKB (per capita) (ang.GDP per capita) - Produkt Krajowy Brutto przypadający na jednego mieszkańca . Jest to wskaźnik zamożności państwa. Obliczany jest przez podzielenie PKB danego kraju przez liczbę jego mieszkańców.(wł.opr)
PKN produkt krajowy netto - PKB pomniejszony o amortyzację (-biz-)
Płaca
Pochodne instrumenty finansowe
Podatek
[tax] opłata nakładana przez rząd na osoby fizyczne i przedsiębiorstwa będąca zapłatą za usługi publiczne , której wysokość zależy od dochodów i aktywów osoby lub organizacji (-biz-)
Podatek akcyzowy
Podatek bezpośredni
[direct tax]podatek od dochodu lub kapitału płacony bezpośrednio ,a nie dodawany do ceny towarów lub usług (-biz-)
Podatek degresywny [degresive tax] podatek , którego stawka zależy od wynagrodzenia osoby. Otrzymujący niższe wynagrodzenie płacą niższą procentowo stawkę podatkową niż osoby zarabiające więcej (-biz-)
Podatek dochodowy [income tax] podatek nakładany bezpośrednio na dochody przekazywane na rzecz państwa (-biz-)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek hipoteczny
[mortgage tax] podatek nakładany na hipotekę (-biz)
 
top
Podatek inflacyjny [inflation tax] polityka dochodowa opodatkowująca przedsiębiorstwa , w których płace rosną powyżej określonego poziomu (-biz-)
Podatek konsumcyjny [consumption tax] podatek mający zniechęcić do nabywania pewnych towarów lub usług wskutek zwiększenia ich ceny. Ten typ podatku nakłada się zazwyczaj w okresach niepomyślnych dla kraju (-biz-)
Podatek liniowy [flat tax] podatek o ustalonej stawce , niezależnej od dochodu osoby (-biz-)
Podatek lokalny [ council tax] podatek płacony w Wielkiej Brytanii przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa władzom lokalnym . Wprowadzony w 1993 r. zastąpił ostro krytykowany podatek gminny zwany poll tax (pogłówne). Płaci sie go od wartości zajmowanego mieszkania lub lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą. (-biz-)
Podatek od towarów i usług (VAT) podatek od wartości dodanej [ value-added tax] (-biz-)
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportu
Podatek od spadków i darowizn
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od gier
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podaż -
ilość oferowanych na rynku dóbr przez sprzedających w określonych cenach w jakiejś jednostce czasu ; jest to zatem oferta sprzedaży co przedmiotu transakcji , ilości i ceny oraz miejsca i czasu. (--por-ek--)
Popyt - ilość dóbr , które zamierza nabyć kupujący w określonych celach w danej jednostce czasu; jest to więc oferta kupna w odpowiedzi  na ofertę podaży z możliwością negocjacji ceny. Popyt jest ograniczony kwotą pieniędzy,którą kupujący moze wydać na zakupy ,a  ponad to na wielkość mają wpływ inne czynniki , jak np. : potrzeby , gusta , preferencje,moda,reklama,poziom zamożności a nawet liczba kupujących . (--por-ek--)
Popyt efektywny - popyt mający pokrycie w pieniądzach (lub ich równoważnikach) nazywamy popytem efektywnym(realnym). (--por-ek--)
Popyt potencjalny - popyt odzwierciedlający potrzeby kupującego , wyrażające się chęcią zakupu konkretnych dóbr, ale bez dysponowania pieniędzmi na ten cel w danym czasie. (--por-ek--)
Pozagiełdowa cena akcji (--por-ek--)
Praca - celowa działalność człowieka skierowana na zasoby i siły przyrody w celu zaspokojenia danych potrzeb; inaczej ; jest to wydatkowanie sił i energii  wcelowym działaniu człowieka : mówimy o pracy fizycznej , rodukcyjnej,nieprodukcyjnej ,  
umysłowej ,  intelektualnej:twórczej, użytecznej (--por-ek--)
Prawa ekonomiczne - ogólne prawidłowości rządzące procesami gospodarczymi
Prawo popytu i podaży -
prawo ekonomiczne przejawiające się zauważalnie na wolnym rynku ; głosi ono ,że ceny rynkowe i relacje między  (--por-ek--) nimi kształtują się pod wpływem popytu i podaży, ale jednocześnie popyt i podaż są równowa -żone poprzez ceny.  
Produkt globalny
Produkt krajowy brutto
Promocja
Prowizja
Próg rentowności
Prezdsiębiorstwo :
zorganizowanym zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności : oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawar zeczowe do nieruchomości lub ruchomości;prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;koncesje, licencje i zezwolenia;patenty i inne prawa własności przemysłowej;majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;tajemnice przedsiębiorstwa;księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej" (art. 551 K.c.).
Przedsiębiorstwo maklerskie
Przejrzystość rynków
Przychody
Punkt krytyczny
  
top
R
Rachunek
Rachunek ekonomiczny
Rachunek wyników
Rachunkowość zarządcza
Recesja gospodarcza
Redyskonto
Reklama
Rentowność
Rentowność handlowa
Rentowność majątku
Rentowność obrotu
Rentowność pracy
Rentowność produkcji
Rentowność usług
Rewaloryzacja pieniądza
Rodzaje analiz ekonomicznych
Rodzaje firm
Rodzaje rachunku ekonomicznego
Rotacja zapasów
Równowaga rynkowa
Rynek
Rynek kapitałowy
Rynek nabywcy(konsumenta)
Rynek pojedynczy
Rynek sprzedawcy (producenta)
   
top
S
Segmenty obrotu towarowego
Sektory gospodarki i formy własności
Stopa procentowa
Stopa zysku
Strata
Struktury rynków
 
Ś

T
Technika analizy ekonomicznej
Terms of trade
Towar
Transakcja giełdowa
Typy rynków
    
top
U
Udział funduszy własnych w obrocie

V
VAT

W
Walory
Waloryzacja pieniądza
Wariantowość rachunku ekonomicznego
Warsztat analizy ekonomicznej
Wartość akcji
Wartość akcji uprzywilejowanych
Wartość akcji zwykłych
Wartość dodana
Wartość obligacji
Wartość globalna
Weksel
WIBID
WIBOR
Wielkość firmy
Wolny rynek
[free market] rynek , na którym popyt i podaż nie podlegają regulacji , wyłączając politykę ochrony konkurencji , a prawa własności fizycznej i intelektualnej są przestrzegane. (-biz-)
Wskaźnik dynamiki
Wskażniki długości cyklu rozliczeniowego
Wskaźniki należności i zobowiązań
Wskaźnik natężenia
Wskaźnik płynności bieżącej -
wskaźnik finanasowy określający relację(stosunek) aktywów płynnych do pasywów płynnych . Jezeli WPB=1 to istnieje stan równowagi płatniczej , gdy zaś WPB jest większe od 1 lub WPB jest mnuiejsze od 1 , to równowaga jest zachwiana i należy szybko poszukać przyczyn tej nierównowagi . Wskaźnik ten wykorzystuje się m.in. do oceny wypłacalności firmy.(--por-ek--)
Wskaźnik realizacji
Wskaźniki rentowności(zyskowności)
Wskaźnik poziomu
Wskaźnik sezonowości
Wskaźnik struktury
Wskaźnik tempa wzrostu (spadku)
Wskaźnik zdolności płatniczej
Wskaźniki kapitałowe
Współczynnik
Współczynnik opłacalności ekonomicznej
Współczynnik opłacania
Współczynnik zapasochłonności
Wynik finansowy
   
top
 


Z
Znak towarowy
Zysk
Zysk brutto
Zysk netto
Zysk kapitałowy -
(ang. capital gains) - zysk , który osiaga się na zwyżce wartości rynkowej składników majątku danej firmy. Jeżeli kapitał ma postać w emisji papierów wartościowych , to posiadacze i nabywcy tych papierów (akcji , obligacji) uczestniczą w podziale tego zysku. (--por-ek--)
Zysk operacyjny


Ż
.
                        
     top