DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail : coor@coor-grunt.pl Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.2823 PLN
1 CHF 3.7559 PLN
1 USD 3.6278 PLN
1 GBP 4.7084 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót-->Porady Dobór domu Ceny Wycena Nieruchomości rekreacyjnych Kredyty  .                                                               
                                                                                                    Słowniki Pojęć
OgólnePrawoEkonomiaNieruchomościBudownictwoWyposażenieGiełdaTurystykaImprezyUbezpieczeniaBankKredytyOgródHobby
  dom_zielony.png                                                                                  KREDYTY
 
          A     B     C     D     E      F      G      H      I      J      K      L      Ł      M      N     O      P      R     S     Ś    T     U     V     W     X     Y   Z    Ż

A
Aneks - Zobacz więcej na Słownik-BANK
A vista - rachunek bankowy z którego wypłaty realizowane są na każde żądanie.[Inn-ww]

B
Bank - instytucja finansowa zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem i pożyczaniem środków pieniężnych w zamiarze wypracowania zysku oraz funkcjonowania jako instytucja zaufania publicznego.[Inww-]
Bankowa stopa referencyjna - stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stałej stopy procentowej dla kredytu w kolejnych okresach obowiązywania stopy procentowej.[Inn-ww]
Beneficjent - osoba będąca adresatem, odbiorcą środków(obdarowany).  [Inn-ww]   
top

C
Cesja (przelew) praw - zabezpieczenie polegające na przeniesieniu praw przysługujących kredytobiorcy na rzecz banku. [Inn-ww]Zobacz więcej na Słownik-BANK

D
Data ( dzień) całkowitej spłaty kredytu - ostateczny termin spłaty kredytu z odsetkami i innymi należnościami Banku (def KB)
Data ( dzień) faktycznej spłaty - dzień uznania rachunku kredytu w Banku ( data wpływu środków na rachunek kredytu w Banku) (def KB)
Developer - przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych.[Inn-ww]
Dłużnik hipoteczny - właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką.  

E
EURIBOR (Euro Inter-bank Offered rate) - średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w strefie EURO są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w euro na ustalony okres.[Inn-ww] Zobacz więcej na Słownik-BANK

F
.

 
top

G
.

H
Hipoteka - ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości lub na innych wybranych prawach takich jak : prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej , własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego , własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie. Hipoteka jest rodzajem zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności dzięki czemu wierzyciel z pierwszeństwem przed innymi może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości , czyli spłaty długu. Jest więc  to typ zabezpieczenia spłaty kredytu polegające na obciążeniu nieruchomości prawem na rzecz banku. Bez względu na to, kto stanie się właścicielem nieruchomości bank ma prawo dochodzić swoich praw poprzez sprzedaż tej nieruchomości. Obciążenie nieruchomości hipoteką uwidaczniane jest w księdze wieczystej nieruchomości - w Dziale IV Ksiegi wieczystej .Hipoteka jest ściśle związana z nieruchomością a nie z jej właścicielem . Dlatego gdydłużnik np. sprzeda nieruchomość  , hipoteka nadal obowiązuje na tej nieruchomości i nowy właściciel ma obligatoryjny obowiązek uregulować ciążący dług.Dlatego kupując nieruchomość należy sprawdzić czy nie jest ona obciążona hipoteką.  Hipoteka może obciążać nieruchomość , użytkowanie wieczyste spółdzielcze prawo do lokalu - w całości lub w części ułamkowej stanowiącej udział współwłaściciela. Wszystkie rodzaje nieruchomości (bez względu na to kto jest jej właścicielem) można obciążyć hipoteką.Hipoteka może powstać w drodze czynności prawnej , na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji odpowiedniego organu podatkowego : Urzędu Skarbowego , ZUS, KRUS. Hipoteka powstaje dopiero wtedy gdy jest dokonany jej wpis do IV Działu KW (wpis konstytutywny) Dopiero na mocy tego wpisu , oraz na podstawie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel może dochodzić swoich praw z nieruchomości. W przypadku gdy wierzycieli jest więcej, o kolejności zaspokajania z nieruchomości decydują daty wpisów do KW. Wyjątkiem może być jedynie Skarb Państwa oraz pracownicy zadłużonej firmy. Dlatego Banki żądają spłaty kredytu hipotecznego często przekraczajacego 2x wartość kredytu.  [Inn-ww]
Hipoteka kaucyjna - dotyczy wierzytelności do oznaczonej sumy najwyższej , lecz o nieustalonej wysokości, a więc jeszcze na dzień ustanowienia hipoteki nieokreślonej bądź nieistniejącej , np. odsetek o zmiennej stopie oprocentowania , kredytu o nieustalonej wysokościz rachunku bieżącego . Tak więc hipoteka ta  zabezpiecza  spłatę odsetek i jest wpisana w DZ IV KW .Hipotekę tę ustanawia się w celu zabezpieczenia wierzytelności o nieustalonej wysokości, wierzytelności przyszłych, wierzytelności wynikających z dokumentów zbywalnych przez indos. Sąd Najwyższy w uchwale z 20.5.2005 r. wyjaśnił, że hipoteka zwykła ustanowiona dla zabezpieczenia wierzytelności kredytowej banku obejmuje ustawowe odsetki za opóźnienie w spłacie tej wierzytelności w zakresie wskazanym w art. 1025 § 3 KC, a więc z ograniczeniami z tego przepisu wynikającymi. Nie zabezpiecza ona natomiast odsetek za opóźnienie ustalonych w umowie kredytowej według zmiennej stopy procentowej, nawet gdyby zostały objęte treścią wpisu do księgi wieczystej.sygn. III CZP 24/05(nier.ch.beck)Jedną hipoteką będzie można zabezpieczyć kwotę główną kredytu oraz odsetki. Projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) Zgodnie z projektem jedną hipoteką zwykłą będzie można zabezpieczyć kwotę główną kredytu oraz jego odsetki, w tym także odsetki umowne. "RZ-26.04.10"
Hipoteka łączna - przedmiotem hipoteki zazwyczaj jest jedna nieruchomość , jednak może się zdarzyć ,że jedna hipoteka obciąża kilka nieruchomości. Taki rodzaj hipoteki nosi nazwę hipoteki łącznej. Hipoteka łączna jest niezwykle elastyczna , ponieważ pozwala na obciążenie kilku nieruchomości tak, aby wierzyciel mógł , według własnego wyboru ządać zabezpieczenia w całości za wszystkie nieruchomości lub w części za każdą nieruchomość z osobna. Można też dokonać podziału hipoteki pomiędzy poszczególne nieruchomości . Hipoteka łączna może być jednocześnie hipoteką kaucyjną i przymusową o ile zostały spełnione wymagania przewidziane dla tych rodzajów hipotek. Jeśli hipoteka łączna jest zarazem hipoteką przymusową należy pamietać , że może ona zostać ustanowiona na nieruchomościach , których właściciele są współdłużnikami solidarnymi bądź jeśli nieruchomości obciążone są inną hipoteką łączną. Należy też pamiętać ,że hipoteka zabezpiecza jedynie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona jedynie w oznaczonej sumie pieniężnej.
Hipoteka odwrócona - jest to rodzaj kredytu hipotecznego , pewnego rodzaju transakcja zawierana pomiędzy osobą fizyczną a instytucją finansową (bankiem) . Hipoteka odwrócoan umożliwia uwolnienie zamrożonego w nieruchomości kapitału. Bank , zabezpieczając sie na nieruchomości , wypłaca kredytobiorcy dożywotnią rentę o określonej wielkości. Klient (kredytobiorca) otrzymuje od banku pieniądze , ale nie musi spłacać rat, a gdy bank wypłaci całą ustaloną kwotę sprzedaje nabytą nieruchomość. Bank odzyskuje kapitał plus odsetki a nadwyżkę zwraca spadkobiercom klienta (po jego śmierci) Z tego rodzaju hipoteki mogą skorzystać osoby po 60-tym r.ż. Suma renty , jaką da się wynegocjować , zależy od płci, wieku i stanu zdrowia klienta. Im szybszy przewidywany jest moment śmierci klienta tym lepsze warunki kredytowe , jakie może uzyskać.
Hipoteka przymusowa - powstaje na mocy orzeczenia sądowego lub administracyjnego niezależnie od woli właściciela nieruchomości obciążonej np. postanowieniem sądu o udzielenie zabezpieczenia , postanowieniem prokuratora,zarządzeniem zabezpieczenia, nieostateczną decyzją administratora ,tytułem wykonawczym czyli dokumentem stwierdzającym istnienie i zakres nadajacego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i odpowiadającego mu obowiązku dłużnika  .  Jest ona ustanawiana na wszystkie nieruchomości dłużnika. Z wnioskiem o ustanowienie hipoteki przymusowej powinien wystąpić wierzyciel. Aby można o to wystąpić to wierzytelność powinna być stwierdzona:-prawomocnym orzeczeniem sądu-ugodą zawartą przed sądem-aktem notarialnym Hipoteka przymusowa powstaje z chwilą wpisu do księgi wieczystej.Przedmiotem zabezpieczenia hipoteki przymusowej mogą być również:-użytkowanie wieczyste-gdzie hipoteka obciąża także budynki i urządzenia znajdujące się na użytkowanym terenie -własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego -spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego -prawo do domu jednorodzinnego -wierzytelność zabezpieczona wierzytelnością .
Hiupoteka zwykła - (umowna) zabezpiecza stałą , określoną kwotę wierzytelności np. z tytułu pożyczki , kredytu. Obejmuje także odsetki płacone w związku z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki.  Hipoteka ta więc zabezpiecza spłatę kapitału i wpisana jest  w DZ IV KW na kwotę główną kredytu . Powstaje ona na podstawie umowy pomiędzy wierzycielem a właścicielem nieruchomości. Ten właściciel nie musi być dłużnikiem wierzyciela, ale może zgodzić się na ustanowienie hipoteki,poręczając w ten sposób cudzy dług. Dla powstania hipoteki zwykłej właściciel nieruchomości winien wykonać:1.złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego2.dokonać wpisu do księgi wieczystejHipoteka zwykła może służyć jedynie zabezpieczeniu wierzytelności już istniejącej /a nie przyszłej/wyrażonej w oznaczonej sumie pieniężnej. Jeśli wierzytelność, zgodnie z prawem zostala wyrażona w innym pieniądzu niż pieniądz polski, hipotekę wyraża sie w tym innym pieniądzu. Wierzycielowi hipotecznemu przysługuje prawo zaspokojenia przed innymi wierzycielami dłużnika nie korzystających z powyższego zabezpieczenia. W przypadku gdy nieruchomość obciążona jest kilkoma hipotekami o kolejności spłat decyduje kolejność złożenia wniosków o wpis do księgi wieczystej. "RZ-26.04.10" Hipoteka ta powstaje na podstawie umowy pomiędzy wierzycielem a właścicielem nieruchomości , czyli dłużnikiem. Podstawą wpisu hipoteki do KW jest oświadczenie , czyli zgoda właściciela obciążonej nieruchomości (dłużnika) na ustanowienie hipoteki i złożenie jej w formie aktu notarialnego.
Hipoteka (nowa)- nowela ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Ez.U. z 2010 nr. 131,poz1075) wprowadza od 20 lutego 2011 roku jeden rodzaj hipoteki oparty na dotychczasowym modelu hipoteki kaucyjnej , zabezpieczajacy zarówno wierzytelności istniejące jak i przyszłe. . Kredytobiorca będzie mógł ustanowić jedną hipotekę zarówno na sumę główną , jak i na odsetki. Nie będzie musiał składać 2 wniosków o założenie 2 hipotek i dwa razy za to płacić. Obecne przepisy ograniczają elastyczne wykonywanie hipoteki poprzez tzw akcesoryjność hipoteki(patrzj/n) a także to ,że można nią zabezpieczyć tylko jedną wierzytelność.W nowej hipotece właściciel nieruchomości uzyska prawo zabezpieczenia jedną hipoteką wiecej niż jednej wierzytelnościi to niekoniecznie tego samego wierzyciela . Mogą to być należności różnych podmiotów , pod warunkiem jednak ,że służą one finasowaniu tego samego przedsięwzięcia. Oznacza to ,że kredytobiorca gdy dojdzie do wnisku ,że kredyt jest niewystarczający , będzie mógł się starać o kolejny w tym samym banku i zabezpieczy to tą samą hipoteką. Nie będzie czekać na ustanowienie nowej hipoteki i nie poniesie kosztów dodatkowych zabezppieczeń. Do końca 2010 roku obowiązywać będzie też zasada ,że jeżeli kredyt jest udzielony w złotych to i hipoteka musi być wyrażona w złotych a jeżeli w euro to i hipoteka musi być wyrażona w euro. Od 20 lutego 2011 będzie swoboda w tym względzie. Oczywiście będzie sie musiał na to zgodzić zarówno kredytobiorca jak i bank. Od 20.02.2011 będzie można dowolnie przewalutować sumę kredytu bez konieczności ustanawiania nowej hipoteki. Ta elastyczność hipoteki zapobiegnie problemom związanym np. z różnicanmi kursowymi gdy na skutek tych różnic ustanowiona hipoteka przestała być wystarczającym zabezpieczeniem. Po 20 lutego 2011 r. do hipotek zwykłych zawartych przed tą datą  nadal będą stosowane obecne przepisy. Do hipotek kaucyjnych jednak będą stosowane nowe przepisy. Jeżeli właścicielowi będzie się kalkulowało to oczywiście w porozumieniu z wierzycielem hipotecznym będzie mógł zmienić dotychczasową hipotekę na nową. Dyspozycja opróżnionym miejscem hipotecznym : Obecnie po spłaceniu jednego dłużnika kolejne hipoteki przesuwają się naprzód tj. "awansują " z korzyścią dla wierzycieli hipotecznych . Gdy nieruchomość obciążona jest kilkoma hipotekami , wieksze szanse na zaspokojenie swoich roszczeń mają wierzyciele , których hipoteka została ustanowiona jako pierwsza; im dalsza kolejność , tym szanse stają się mniejsze. Instytucja rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym daje włąscicielowi taką możliwość ,że może on po spłaceniu jednego długu zabezpieczonego hipoteką przenieść wto miejsce hipoteke z dalszej pozycji albo też może w to miejsce ustanowić nową hipotekę. W tym wolnym miejscu właściciel swobodnie dysponuje ale tylko do sumy spłaconej wierzytelności. Oznacza to wiec koniec przesuwania się hipotek. Banki niechętnie udzielają kredytu jeżeli nie są zabezpieczone pierwszą hipoteką. W przyszłości ta swoboda w dusponowaniu opróżnionym miejscem hipotecznym przez włąściciela może spowodować bardziej restrykcyjne podejście banków przy udzielaniu kredytów hipotecznych gdyż dłużnik nie może się zrzec korzystania z instytucji rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Nowel też przewiduje zakaz ustanawiania hipoteki przymusowej na opróżnionym miejscu hipotecznym. Ta reguła daje możliwość sprtnym dłużnikom ,że opróżnione miejsce hipoteczne będzie mogło być zawsze przed ewentualną hipoteką przymusową (miejscze to zostanie odpowiednio wcześnie zapełnione) to wyjmie taką nieruchommość spod skutecznej egzekucji !!
Hipoteki  - akcesoryjność : hipoteka nie może istnieć ,jeżeli nie ma wierzytelności , którą zabezpiecza i tym samym wygasa , gdy dług zostanie spłacony.
 Zobacz więcej na Słownik-BANK
I
.

J
.
    
top


K
Karencja - zawieszenie w czasie spłaty części lub całości kredytu pozwalające na lepsze gospodarowanie kapitałem.[Inn-w]Zobacz więcej na Słownik-BANK
Kredyty - Zobacz więcej na Słownik-BANK
Kredyt - pożyczka udzielona zwykle przez bank osobom fizycznym lub prawnym za oprocentowaniem na cele określone w umowie kredytowej (np.na  inwestycje , zakupy , płatności ) z warunkami spłaty / ek-por/ Umowa kredytu na cele mieszkaniowe , pożyczka hipoteczna ; w każdym przypadku użycia w OWKM przez wyraz "kredyt" należy rozumieć również "pożyczkę" , chyba że zapisy OWKM stanowia inaczej . (def KB)
Kredyt dostosowawczy -
Kredyt dwustronny -
Kredyt hipoteczny - kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka.[Inn-ww] Zobacz więcej na 
Słownik-BANK
Kredyt hipoteczny - odwrócony (ang. reverse mortgage) - polega na tym, że zainteresowany kredytobiorca może otrzymywać od instytucji kredytującej kwotę kredytu w ratach przez czas określony w umowie lub otrzymać całą kwotę w formie wypłaty jednorazowej. Projekt ten  umożliwia osobom po 60. roku życia, posiadającym prawo własności albo wieczystego użytkowania nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, na wykorzystanie kapitału zgromadzonego w posiadanej nieruchomości.Osoby starsze z odwróconych kredytów hipotecznych nie są  zobowiązane do jej zwrotu i mogą przeznaczyć taki kredyt na dowolny cel, mogą finansować koszty leczenia i opieki zdrowotnej oraz inne potrzeby.Po śmierci kredytobiorcy instytucja kredytująca zaspokoi roszczenie z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Spłata odwróconego kredytu będzie odroczona o 6 miesięcy od dnia określenia wartości całego majątku i jego podziału pomiędzy spadkobierców. Ma to umożliwić  spadkobiercom kredytobiorcy spłatę  zobowiązania kredytowego, jeśli będą chcieli zachować prawo do nieruchomości.
Kredyt hipoteczny o rozłożonych terminach spłat - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt hipoteczny spłacany w całości - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt hipoteczny spłacany w ratach - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt hipoteczny w rachunku bieżącycym z odroczoną spłatą kapitału - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt hipoteczny z odroczoną spłatą kapitału - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt hipoteczny z ubezpieczeniem na życie - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt indeksowany - kredyt udzielony w obcej walucie.[Inn-ww]
Kredyt kupiecki - [trade credit] - kredyt oferowany przez jedno przedsiębiorstwo w transakcji handlowej z innym. Zazwyczaj jest on na jeden miesiąc. od daty faktury, ale może dotyczyć krótszego lub dłuższego okresu. /bgw-biz-10-sl/
Kredyt nielimitowany - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt ochronny, wspomagajacy - /bgw-biz-10-sl/
Kredytobiorca - osoba fizyczna lub osoby fizyczne z którymi Bank zawarł umowę kredytu lub pożyczki hipotecznej (def KB)
Kredytodawca - /bgw-biz-10-sl/
Kredytodawca krańcowy - /bgw-biz-10-sl/
Kredytodawca ostatniej instancji - /bgw-biz-10-sl/
Kredytodawca z wyroku sądowego - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt odnawialny - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt overdraft - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt o zmiennym oprocentowaniu - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt preferencyjny - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt ratalny - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt refinansowy - kredyt udzielony w celu spłaty istniejącego kredytu lub sfinansowania innych, poniesionych uprzednio przez Kredytobiorcę kosztów. -- też jest to transfer kredytu z jednego banku do innego. Kredyt refinansowy pozwala na uaktywnienie kapitału posiadanego przez kredytobiorcę, który „zawarty" jest w nieruchomości przez niego posiadanej , z przeznaczeniem go na dowolny cel (niekoniecznie musi to być cel mieszkaniowy). [Inn-ww]Zobacz więcej na 
Słownik-BANK
Kredyt spłacany w całości - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt towarowy - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt wekslowy , kredyt akceptacyjny - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt w rachunku bieżącym - /bgw-biz-10-sl/
Kredyt wspierający - /bgw-biz-10-sl/
Księga wieczysta (KW) - dokument prawny opisujący nieruchomość, prowadzony przez sądy w formie rejestru; zawiera m.in. informacje o właścicielu nieruchomości, lokalizacji, wpisanych hipotekach.[Inn-ww]Zobacz więcej na 
Słownik-BANK

L
LIBOR (London Inter-bank Offered Rate) - średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Londynie są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w dolarach amerykańskich na ustalony okres.[Inn-ww] Zobacz więcej na 
Słownik-BANK
LTV- Zobacz definicję na Słownik-BANK
Ł
.
     
top

M
Marża - zysk banku z udzielonego kredytu, stanowiący składnik oprocentowania.[Inn-ww] Zobacz więcej na 
Słownik-BANK

N
Nieruchomość - dom jednorodzinny wraz z częścią powierzchni ziemskiej, stanowiącą odrębny przedmiot własności, z którą jest trwale związany, lokal mieszkalny stanowiący odrębny przedmiot własności.[Inn-ww]

O
Odsetki karne - dodatkowe opłaty płatne na rzecz banku w przypadku niespłacenia przez kredytobiorcę całego kredytu lub jego raty w terminie ustalonym w umowie kredytowej.[Inn-ww]
Odstąpienie od umowy - jednostronne oświadczenie jednej ze stron Umowy powodujące , iż Umowę uważa się za niezaawartą. (def KB)

Ograniczone prawo rzeczowe - ograniczonymi prawami rzeczowymi są użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.[Inn-ww]

Okres obrachunkowy - określony w Umowie okres , za który odsetki są naliczane i rozliczane ( spłacane , kumulowane) (def KB)
Okres odsetkowy - określony w Umowie trzymiesieczny okres obowiązywania ustalonej zgodnie z Umową stopy procentowej . (def KB)
Okres kredytowania - czas spłaty kredytu określony w umowie kredytowej. Okres liczony od dnia zawarcia Umowy do dnia określonego w Umowie jako data całkowitej spłaty kredytu . (def KB) Zobacz więcej na 
Słownik-BANK
Oprocentowanie stałe - Zobacz def. na Słownik-BANK
Oprocentowanie zmienne - Zobacz def. na Słownik-BANK
OWKM - Ogólne Warunki Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów na Cele Mieszkaniowe i Pożyczek Hipotecznych w Kredyt Nanku S.A. (def KB)
 top

P
Podstawowa stopa procentowa - stopa oprocentowania kredytów ustalana decyzją banku.[Inn-ww]
Poręczenie cywilne - w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (art.876 - 887 K.c.) w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. [Inn-ww]
Prolongata - wydłużenie okresu kredytowania poza termin określony w umowie i określenie nowej liczby i wysokości rat lub zmiana terminu płatności rat kapitałowych kredytu oraz określenie nowej ich liczby i wysokości.[Inn-ww]
Promesa kredytowa - przyrzeczenie przez bank udzielenia kredytu na określonych warunkach.[Inn-ww]Zobacz więcej na 
Słownik-BANK
Prowizja - Zobacz def.na Słownik-BANK
Przewalutowanie - oznacza możliwość zmiany waluty kredytu na inną w okresie kredytowania; najczęściej obarczona dodatkową prowizją bankową.[Inn-w] Zobacz więcej na Słownik-BANK

R
Rachunek
- rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy  lub rachunek spłat prowadzony przez Bank dla Kredytobiorcy , przy czym rachunek spłat prowadzony jest przez Bank pezpłatnie (def KB)
Rachunek powierniczy - (Mieszkaniowy rachunek powierniczy)  należący do dewelopera rachunek bankowy,na którym są gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone właścicielowirachunku, na podstawie odrębnej umowy, przez osobę trzecią. Stronami umowy rachunkupowierniczego są bank i właściciel rachunku (powiernik).
Raty annuitetowe - Zobacz def.na Słownik-BANK
Rata kredytu - miesięczna płatność wymagana przez bank tytułem udzielonego kredytu, zawiera część kapitału i naliczone odsetki.[Inn-ww]
Raty malejące - raty kapitałowo-odsetkowe w ramach spłaty kredytu, na które składają się równe raty kapitału (uzyskane przez podzielenie kwoty udzielonego kredytu przez liczbę rat określonych przez klienta) oraz malejące odsetki naliczane od aktualnej kwoty zadłużenia.[Inn-ww]Zobacz więcej na 
Słownik-BANK
Rating - niezależna ocena ryzyka kredytowego dokonywana przez wyspecjalizowane agencje - inaczej ocena ryzyka - wskaźnik pozwalający ocenić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu gospodarczego lub ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi.Ocena ta wystawiana jest przez agencje ratingowe. Stosują one specjalną skalę ocen składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.  Wiele instytucji międzynarodowych - banków, globalnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, międzynarodowych konsorcjów kapitałowych, jak i drobnych inwestorów - dokonując inwestycji, opiera swe decyzje na opinii agencji ratingowych i ich ocenach. Do oceny ryzyka niedotrzymania warunków służy tzw. rating obligacji. Jest on tworzony przez wyspecjalizowane instytucje i polega na zakwalifikowaniu obligacji do klas o różnym poziomie ryzyka niedotrzymania warunków. Im wyższe ryzyko niedotrzymania warunków, tym wyższe powinno być oprocentowanie obligacji. Im wyższe ryzyko niedotrzymania warunków, tym wyższa stopa dochodu obligacji. [Inn-ww]
Raty równe (annuitetowe) - wysokość miesięcznej raty kapitałowo - odsetkowej w przypadku rat annuitetowych jest równa przez okres obowiązywania danej stopy procentowej. Na ratę annuitetową składają się pełne należne odsetki za dany okres obrachunkowy oraz część kapitału.[Inn-ww]
Realizacja inwestycji - budowa ( w tym dokończenie budowy ) rozbudowa , przebudowa , nadbudowa , remont lub modernizacja domu , lokalu .
Rozdzielność majątkowa - wyłączenie wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami.[Inn-ww]
Różnica >>Kredyt >> Pożyczka - 1/ Umowa pożyczki przenosi na pożyczkobircę własność określonej ilości pieniędzy -- Umowa kredytowa stawia do
dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pienieżnych w postaci bezgotówkowego pieniadza bankowego 2/Kredyt udzielany jest na konkretne cele , sprecyzowane przez kredytobiorcę  we wnisku kredytowym i wskazane w umowie ; w przypadku pożyczki nie ma takiego wymogu.3/ wykorzystanie kredytu  musi nastąpić na warunkach i zasadach określonych w umowie kredytowej ; pożyczki ten warunek nie musi dotyczyć 4/ kredyt powinien być odpłatny ; pożyczka może być odpłatna bądź nieodpłatna . 5/ Umowa kredytowa zawsze musi być zawarta na piśmie ; umowa pożyczki musi być zawarta na piśmie gdy kwota pożyczki przekracza 500 zł Kredyt dotyczy tylko pieniędzy, pożyczka niekoniecznie.[Twig-Herop]
 Wady i Zalety  kredyt:zaleta: zwykle nizej oprocentowany, niz pozyczka wada: muszisz udokumentowac prawie kazdy wydatek, bank cie moze sprawdzic w kazdej
chwili przez caly okres kredytowania pożyczka zaleta: wydajesz jak chcesz, nie musisz nic dokumentowac - banku nic nie obchodzi na co ja przeznaczyles, wymagana duzo mniejsza dokumentacja, niz przy kredycie wada: wyzej oprocentowana [ In-ww]
Rynkowa stopa referencyjna - stopa procentowa oferowana na rynku międzybankowym przez grupę największych banków i stosowana przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów o stawce zmiennej.Jest to stopa: WIBOR 1M, 3M lub 6M dla kredytów w złotych, EURIBOR 1M. 3M lub 6M dla kredytów w euro, LIBOR 1M, 3M, lub 6M dla kredytów w dolarach amerykańskich. [Inn-ww]
Ryzyko kursowe - ryzyko występujące przy kredytach indeksowanych, ponoszone przez kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt.[Inn-ww]
  
S
Stała stopa procentowa - stopa oprocentowania kredytu niezmienna w okresie wskazanym w umowie kredytowej.[Inn-ww]
Stopa bazowa - stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stopy procentowej zmiennej lub stałej, obowiązującej na ustalony okres.[Inn-ww]
Spread walutowy - Zobacz def. na 
Słownik-BANK
Ś
.

top

T
Kredyt przy  sprzedaży domu ( udzielany powinien być kredyt na działkę a nie na dom ) - Właściciel  sprzedaje przede wszystkim działkę , gdyż wszystko co jest trwale z gruntem związane stanowi części składowe nieruchomości - część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (Art 47 KC)  Zgodnie z Art 48 KC - Do części składowych gruntu ( z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych) należą w szczególności : budynki i inne urządzenia trwale z gruntem zwiazane jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Art. 50 KC - Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa zwiazane z jej własnością . [ wł. oprac.]
Transza - część kredytu , którą Bank uruchamia w danym terminie / okresie w celu jej wykorzystania . (def KB) - wypłata części kredytu (w transzach wypłacane są kredyty przeznaczone na budowę domu i mieszkania).[Inn-ww] Zobacz więcej na Słownik-BANK
 

U
Ubezpieczenie kredytu - zabezpieczenie kredytu na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy, stosowane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku.[Inn-ww]
Ubezpieczenie pomostowe - Zobacz def. na 
Słownik-BANK
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - Zobacz def. na Słownik-BANK
Umowa - Umowa kredytu na cele mieszkaniowe bądź pożyczki hipotecznej zawarta pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem ., do której OWKM są Załacznikiem nr1 (def KB)
Umowa kredytowa - porozumienie zawarte pomiędzy bankiem a klientem określające warunki udzielonego przez bank kredytu.Jest umową nazwaną i nie przewidzianą w przepisach Kodeksu Cywilnego . Pewne jej cechy charakterystyczne ujęte są w prawie bankowym . I tak umowa kredytowa jest umową : konsensualną - podobnie jak umowa pożyczki 2/ dwustronnie zobowiazującą - bowiem bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pienieżnych , a kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy . 3/ odpłatną - bowiem bank pobiera od przyznanego kredytu prowizję , a od kredytu wykorzystanego również odsetki . [Twig-Heropol]
Umowa kredytu - defincja jest zapisana w Ustawie Prawo bankowe  Art. 69 - 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego  kredytu.
Umowa pożyczki - Art 720 § 1. KC podaje definicję >> Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
Umowa przedwstępna - Zobacz def. na Słownik-BANK
Uruchomienie kredytu - postawienie przez Bank do dyspozycji Kredytobiorcy w danym okresie środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie (def KB)
Ustawa o kredycie konsumenckim - ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. ( Dz U. z 2001 r. nr 100 poz 1081 z późniejszymi zmianami ) (def KB)
   

V
.

    
top

W
Wcześniejsza spłata - spłata kredytu dokonywana przed terminem płatności określonym w umowie kredytowej.[Inn-ww]
Weksel własny in blanco - prawna forma zabezpieczenia spłaty kredytu - jest to dokument, wystawiony przez kredytobiorcę, w którym potwierdza on i zobowiązuje się spłacić swoje zobowiązanie.[Inn-ww]
WIBOR (Warsaw Inter-bank Offered Rate) - średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres.[Inn-ww] Zobacz więcej na 
Słownik-BANK
Wierzyciel hipoteczny - osoba bądź przedsiębiorstwo uprawnione z tytułu hipoteki.
Wkład własny - środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości.[Inn-ww]
Wniosek kredytowy - prośba o udzielenie kredytu, złożona przez Kredytobiorcę najczęściej na formularzu bankowym.[Inn-ww]
Wspólnota majątkowa - wspólnota powstająca pomiędzy małżonkami z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmująca ich dorobek. Małżonkowie odpowiadają wspólnym majątkiem za swoje zobowiązania, także te zaciągnięte tylko przez jednego z nich.[Inn-ww]
Wykorzystanie kredytu / wypłata kredytu - realizacja dyspozycji Kredytobiorcy w cieżar rachunku kredytu na warunkach określonych w Umowie . (def KB)
 

X
.

Y
.
      
top

Z
Zadłużenie przeterminowane - część lub całość kredytu , odsetek od kredytu oraz innych należności niespłaconych przez Kredytobiorcę w terminie ustalonym w Umowie . (def KB)
Zbywca - właściciel sprzedawanej nieruchomości .[Inn-ww]
Zdolność kredytowa - zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach i wysokości ustalonej w umowie.[Inn-ww]
Zmienna stopa procentowa - stopa oprocentowania kredytu podlegająca zmianom.[Inn-ww]
Ż
      
top