DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail : coor@coor-grunt.pl Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.2823 PLN
1 CHF 3.7559 PLN
1 USD 3.6278 PLN
1 GBP 4.7084 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót-->Porady Dobór domu •Ceny •Wycena Nieruchomościrekr. Ubezpieczenia  |                              
                                                                                                       Słowniki Pojęć
OgólnePrawoEkonomiaNieruchomościBudownictwoWyposażenieGiełdaTurystykaImprezyUbezpieczeniaBankKredytyOgródHobby
  dom_zielony.png                                                                          UBEZPIECZENIA
                A      B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L      Ł      M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     V     W     X     Y     Z      Ż

A
Agencja - 1/punkt organizacyjny sprzedaży ubezpieczeń , lokal lub biuro , miejsce pracy agenta. 2/Placówka terenowa towarzystwa ubezpieczeń o ograniczonym zakresie działania. [por-ub]
Agent ubezpieczeniowy
-
 ( przedstawiciel , pośrednik) osoba fizyczna lub prawna albo podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej , której zakład ubezpieczeń powierzył pozyskiwanie ubezpieczeń osób indywidualnych , pracowników podmiotów gospodarczych , lub członków zorganizowanych grup osobowychWykonywanie działalności agencyjnej przez osobę fizyczną wymaga zezwolenia organu nadzoru (zob. PUNU) . Agent ubezpieczeniowy za wykonanie czynności otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne . Do obowiazków agenta należy także stała opieka nad ubezpieczonym , informowanie o nowych ofertach towarzystwa oraz pomoc w uzyskiwaniu należnych świadczeń.  [por-ub]
Agio - nadwyżka kursu akcji towarzystwa ponad wartość nominalną ( sprzedaż włąsnych akcji powyżej ich wartości nominalnej pozwala towarzystwu na tworzenie kapitału zapasowego)[por-ub]
Akcja -
imienny dokument udziału w spółce - papier wartościowy o stałej wartości nominalnej . Akcja uprawnia do udziału w majątku spółki i podziale zysków oraz do wykonywania prawa głosu w sprawach spółki. [por-ub]
Akcjonariusz -
posiadacz akcji towarzystwa . [por-ub]
Aktualizacja -
wprowadzanie zmian lub nowych danych do zawartych umów ubezpieczenia , np. zmiana uposażonego , adresu itp. [por-ub]
Aktuariusz -
specjalista ubezpieczeniowy , zajmujący się zastosowaniem metod matematyki w ubezpieczeniach i reasekuracji . Zakres działania aktuariusza ustalają przepisy prawa , dotyczące ubezpieczeń np.  na życie . [por-ub]
Akt zgonu -
dokument wystawiany przez urząd stanu cywilnego na podstawie karty zgonu wystawianej przez lekarza . [por-ub]
Akwizycja -
( akwirowanie) - pozyskiwanie nabywców , zbieranie zamówień , zawieranie umów ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego (przez osoby uprawnione) [por-ub]
Alimenty -
udziały w ryzykach przekazywanych do reasekuracji. [por-ub]
Alokacja składki -
procentowa część składki przeznaczona na tworzenie kapitału ubezpieczonego w zależności od programu bywa ona ściśle określana lub ukryta pod różnymi pojęciami ogólnymi . [por-ub]
Ankieta zdrowia -
przygotowany przez towarzystwo imienny kwestionariusz dotyczący aktualnego stanu zdrowia oraz historii przebytych zachorowań , który jest podstawą oceny wielkości składki ubezpieczeniowej . Ocena stanu zdrowia , przeprowadzona przez lekarza towarzystwa , pozwala na podjecie decyzji o wydaniu polisy lub o skierowaniu klienta na badania lekarskie . [por-ub]
Asekuracja - określenie oznaczające ubezpieczenie. [por-ub]


B
Badania lekarskie -
ogół czynności lekarza i badania laboratoryjne zmierzające do oceny stanu zdrowia i ustalenia przebytych chorób celem ustalenia ryzyka ubezpieczeniowego i/lub stałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku . [por-ub]
Badanie rynku - analizy ogólne oraz badania ankietowe zmierzające do ustalenia zainteresowania poszczególnych grup ludności na konkretne oferty ubezpieczeń na życie. [por-ub]
Badanie wniosku - ocena formalna i merytoryczna wniosku i innych dokumentów przedstawionych przez ubezpieczającego oraz wyników badań lekarskich (jeżeli były wykonane) w celu decyzji o ubezpieczeniu klienta. [por-ub]
Bagaż podróżny - rzeczy będące własnością Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu podczas podróży krajowej lub zagranicznej  , służące do jego użytku osobistego a także pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku . [ OWU TUiR Warta Travel]
Beneficjent - zob. uposażony [por-ub]
Broker ubezpieczeniowy - ( makler ubezpieczeniowy) - pośrednik ubezpieczeniowy będący przedstawicielem ubezpieczonego - osoby lub grupy osób zainteresowanych zawarciem ubezpieczenia. Dba o jego interesy i służy mu fachową radą. Broker może występować jako osoba fizyczna lub prawna . Wykonywanie działalności brokerskiej przez osobę fizyczną wymaga zezwolenia organu nadzoru. (PUNU) . Brokerzy mają swoje stowarzyszenie : Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. [por-ub]

     
top
C
Całkowite trwałe inwalidztwo -
uszkodzenie ciała osoby ubezpieczonej , spowodowane wypadkiem , którego rezultatem jest trwała i całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej przez okres ustalony w ogólnych warunkach ubezpieczenia. [por-ub]
Cedent - pojęcie używane w umowach reasekuracji , oznaczające zakłąd ubezpieczeń , który odstępuje część zawartych ubezpieczeń reasekurantowi. [por-ub]
Cesja - przekazanie ryzyka w ramach reasekuracji ; przekazanie świadczenia przysługującego ubezpieczonemu na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej. [por-ub]
Cesjonariusz - w umowach reasekuracyjnych zakład ubezpieczeń lub reasekuracji przejmujący część skłądki ubezpieczenia oraz odpowiedzialności. [por-ub]
Choroby przewlekłe (chroniczne) - choroby o długotrwałym przebiegu , trwające zwykle miesiącami lub latami , stale bądź okresowo leczone . [ OWU TUiR Warta Travel]

D
.
E
.
Ekwipunek - przedmioty zwyczajowo używane podczas amatorskiego uprawiania narciarstwa , snowboardingu lub windserfingu m.in. kombinezon lub pianka ochronna . [ OWU TUiR Warta Travel]
  
F
Franczyza integralna - ( warunkowa , względna ) - jest formą ograniczenia odpowiedzialności zakładu , w przypadku której zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody nie przekraczające pewnej ustalonej w umowie ubezpieczenia kwoty. W przypadku , jeżeli szkoda przekracza wysokość ustalonej w umowie ubezpieczenia kwoty , zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości . Jeżeli natomiast szkoda jest niższa , ubezpieczony nie otrzymuje odszkodowania . Funkcjonowanie franszyz integralnych ma na celu obniżenie kosztów działalnosci zakładów poprzez wyeliminowanie wypłat drobnych szkód ( o niewielkim znaczeniu ekonomicznym dla ubezpieczającego) , których koszt likwidacji jest wysoki . Jej wysokość ustalana jest indywidualnie w odniesieniu do polisy lub określona w OWU w ograniczeniach odpowiedzialności zakładu . [u/m]
Franczyza redukcyjna - ( bezwzględna lub bezwarunkowa ) - cechuje się tym , iż odszkodowanie zawsze jest umniejszane o ustaloną wartość . Jek\j konstrukcja ma na celu wyeliminowanie z odszkodowań ubezpieczeniowych szkód , które powstały na skutek naturalnych ubytków lub innych zdarzeńnie mających nic wspólnego z losowością . Franczyza ta  w czystej formie ma zastosowanie w ubezpieczeniach transportowych , eliminując naturalne stłuczki , naturalne ubytki wagowe , zepsucie towarów itp. Franczyza ta może być ustalona kwotowo lub jako procent sumy ubezpieczenia . Należy pamiętać ( w odróżnieniu od udziału własnego ) , iż jej wielkość ma zawsze odniesienie do sumy ubezpieczenia . Przykładowo jeżeli przy sumie ubezpieczenia 1.000.000,00 ustalono udział własny ubezpieczajacego na poziomie 10% , to w przypadku szkody z udokumentowanymi roszczeniami 500.000,00 wypłacone odszkodowanie wyniesie 450.000,00 . W przypadku takiego samego ubezpieczenia , gdy ustalono franczyzę redukcyjną 10% odszkodowanie wyniesie 400.000,00  [u/m]
 
     
top
G
.

H
.

I
.
Impreza turystyczna - wszelkiego rodzaju podróże i pobyty poza miejscem zamieszkania trwające ponad 24 godziny , zorganizowane przez biuro podróży , zakład pracy lub inną jednostke organizacyjną w formie wycieczek , koloni , obozów dziecięco-młodzieżowych , wczasów , wyjazdów integracyjnych , jak również pobyty w sanatoriach i pensjonatach , pobyty w wynajętych  przez instytucjonalnego otganizatora wypoczynku domkach , kwaterach lub apartamentach wakacyjnych , itp. [ OWU TUiR Warta Travel]

J
.
     
top
K
KNF -Komisja Nadzoru Finansowego (dawniej PUNU lub KNiUFE) Organ administracji sprawujący nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi .Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Do zadań Komisji należy ponadto:a. podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego; b. podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
c. podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego; d. udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym; e. stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty; f. wykonywanie innych zadań określonych ustawami.Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM. (knf/gov/www)
Kradzież z włamaniem - działanie polegające na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu przywłaszczenia po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi . [ OWU TUiR Warta Travel]

L
.

Ł
.

M
.
     
top
N
Nadubezpieczenie - ma miejsce , gdy przyjęta suma ubezpieczenia jest wyższa od wartości8 przedmiotu ubezpieczenia . W sytuacji takiej odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ograniczona jest do wartości szkody . [u/m]
Nagłe zachorowanie -
powstały w sposób nagły , po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej , stan chorobowy zagrażajacy życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego , wymagajacy natychmiastowej pomocy lekarskiej , w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej . [ OWU TUiR Warta Travel]
Następstwa chorób przewlekłych - powstałe w sposób nagły , po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej , nasilenie objawów choroby przewlekłej o ostrym(burzliwym) przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej , w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej . [ OWU TUiR Warta Travel]
Niedoubezpieczenie - powoduje , iż w przypadku szkody częściowej zakład ubezpieczeń wykorzystujac zasadę proporcji wypłaca odszkodowanie w takiej części szkody , w jakiej suma ubezpieczenia pozostawała do wartości ubezpieczonegomienia . W przypadku szkody całkowitej wypłacone odszkodowanie równe jest sumie ubezpieczenia. [u/m]
Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną , w którego następstwie Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała , rozstroju zdrowia lub zmarł . [ OWU TUiR Warta Travel]

O
.
Osoba bliska - członek najbliższej rodziny Ubezpieczonego tj. małzonek/konkubent , dziecko , rodzic , rodzeństwo . [ OWU TUiR Warta Travel]
Osoba krajowa - osoba posiadajaca obywatelstwo polskie , przebywajaca na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . [ OWU TUiR Warta Travel]
Osoba zagraniczna - osoba posiadajaca kartę pobytu , uprawniajaca do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . [ OWU TUiR Warta Travel]
Osprzęt - pomocnicze wyposażenie sprzętu narciarskiego , niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji , m.in. wiązania nart , statecznik pędnik , linki trapezowe itp. [ OWU TUiR Warta Travel]

P
.
PUNU - ( dawna nazwa - obecnie KNF - dawniej KNiUFE ) Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń , centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad działalnościa towarzystw i pośredników ubezpieczeniowych [por-ub] Współdziałający z innymi instytucjami w zakresie kształtowania państwowej polityki ubezpieczeniowej oraz sprawujący nadzór i kontrolę nad działalnością towarzystw ubezpieczeniowych, zakładów ubezpieczeniowych oraz pośredników, wydaje zezwolenia na działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych(fin/port)
Pobyt w szpitalu - pobyt Ubezpieczonego w szpitalu , trwajacy nieprzerwanie przez co najmniej 24 godziny . [ OWU TUiR Warta Travel]
Podróż krajowa - okres obejmujący czas wyjazdu z miejsca stałego zamieszkania na terytorium RP do chwili powrotu do tego miejsca bez opuszczania obszaru Rzeczypospolitej Polskiej . [ OWU TUiR Warta Travel]
Przewoźnik zawodowy - przedsiębiorca posiadajacy wszelkie zezwolenia na płatne przewożenie osób środkami transportu , tj. samolot , pociąg , prom , autokar . [ OWU TUiR Warta Travel]

R
.
Rabunek - działanie powstałe w wyniku rozboju , tj. : bezprawnego zaboru przedmiotu ubezpieczenia w ten sposób ,ze sprawca użył przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia , bądź  doprowadził do stanu nieprzytomności , bądź bezbronności . [ OWU TUiR Warta Travel]
     
top

S
Składka - suma pieniężna należna ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową ; inaczej opłata za gwarancję , że w wypadku zajścia określonego zdarzenia ( przy zachowaniu ściśle określonych warunków ) ubezpieczyciel wypłaci należne świadczenie . [por-ub]
Składka jednorazowa - składka płacona w pełnej wysokości za cały okres ubezpieczenia.
Sport profesjonalny - uprawianie sportu wyczynowego w celach zarobkowych (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o kulturze fizycznej) [ OWU TUiR Warta Travel]
Sport wyczynowy - forma działalności podejmowana dobrowolnie , w drodze rywalizacji , dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o kulturze fizycznej). [ OWU TUiR Warta Travel]
Sporty ekstremalne - sporty wysokiego ryzyka , uprawiane celem osiągnięcia maksymalnych wrażeń , za które uważa się : sporty powietrzne , sztuki walki i sporty obronne , wspinaczkę wysokogórską i skalną , speleologię , nurkowanie itp. Za sporty ekstremalne uważa się również sporty uprawiane w warunkach ekstremalnych tj. w warunkach dużego ryzyka , często zagrożenia zdrowia i życia związanego z żywiołami ziemi , wody i powietrza - np. jazda na nartach poza oznakowanymi trasami zjazdowymi. [ OWU TUiR Warta Travel]
Stały uszczerbek na zdrowiu - zaburzenie czynności uszkodzonego organu , narządu lub układu powodujące jego trwałą dysfunkcję . [ OWU TUiR Warta Travel]
Szkoda osobowa - szkoda polegajaca na spowodowaniu śmierci , uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia . [ OWU TUiR Warta Travel]
Szkoda rzeczowa - szkoda polegajaca na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia . [ OWU TUiR Warta Travel]
Suma ubezpieczenia - określona w umowie wartość odpowiadajaca sumie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z danej polisy. Suma ubezpieczenia kształtowana jest przez wartość ubezpieczeniową przedmiotu ubezpieczenia oraz system ubezpieczeniowy przyjęty dla danej umowy ubezpieczenia. [u/m]
Suma gwarancyjna -  odpowiada maksymalnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z danej umowy ubezpieczenia . Może ona być ustalana na pojedyncze zdarzenie lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia . Bardzo często zdarza sie , iż maksymalna suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia na wszystkie wydarzenia stanowi krotność sumy przyjętej na pojedyncze zdarzenie. [u/m]

Ś
.

T
.

U
Ubezpieczajacy - osoba fizyczna , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej zawierajaca umowę ubezpieczenia . [ OWU TUiR Warta Travel]
Ubezpieczenie zbiorowe - ubezpieczenie zawierane na rachunek grupy liczącej co najmniej 10 osób. [ OWU TUiR Warta Travel]
Ubezpieczony - osoba , której życie lub zdolnosć do pracy jest przedmiotem ubezpieczenia osobowego ; w ubezpieczeniach osobowych ubezpieczajacym i ubezpieczonym mogą być te same osoby , ale nie jest to konieczne. [por-ub]//osoba fizyczna , krajowa lub zagraniczna na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia . [ OWU TUiR Warta Travel]
Ubezpieczyciel - towarzystwo ubezpieczeniowe ( zakłąd ubezpieczeń ) będące spółką akcyjną , mające zgodę Ministra Finansów na prowadzenie ubezpieczeń na życie . Obowiązkiem ubezpieczyciela jest udzielenie ochrony ubezpoieczeniowej w postaci ubezpieczenia. W zamian za ochronę ubezpieczeniową towarzystwo otrzymuje zapłątę w postaci składki ubezpieczeniowej. [por-ub]
 
Udział własny -
ma charakter czynnika prewencyjnego . Określa on część odszkodowania , jaka pozostaje na ryzyku ubezpieczajacego. Ubezpieczajacy majac świadomosć , iż część ryzyka pozostaje na jego własnym udziale zmuszany niejako do wiekszej troskliwości wobec ubezpieczajacego mienie. Niekiedy również to ubezpieczajacy występuje o ustalenie udziału własnego , by obniżyć koszt ubezpieczenia . Jest to związane z tym , iż w przypadku zastosowania udziału własnego składka ubezpieczeniowa powinna być naliczana tylko od nadwyżki sumy ubezpieczenia przekraczajacej udział włąsny . W przypadku ustalaenia udziału własnego odszkodowanie jest wypłacane po umniejszeniu go o procernt szkody lub określoną w umowie kwotę. [u/m]
Uprawniony (uposażony) - osoba fizyczna lub prawna albo dowolna organizacja , którą ubezpieczajacy wyznaczył imiennie w umowie ubezpieczenia jako uprawnioną do otrzymania świadczenia. Ubezpieczający może wyznaczyć imiennie jedną lub kilka osób jako uprawnionych do świadczenia . Za uprawnionych uwaza się również osoby , których ubezpieczajacy nie określił imiennie , ale z treści określenia wynika , o jakie osoby chodzi ( np. ubezpieczajacy wskazał w umowie ubezpieczenia dzieci jako uprawnione) . [por-ub]  // osoba upoważniona przez Ubezpieczonego do otrzymania świadczenia na wypadek jego śmierci . W przypadu niewyznaczenia osoby uprawnionej , świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego wg następującej kolejnosci : małżonkowi , dzieciom , rodzicom , innym spadkobiercom ustawowym . [ OWU TUiR Warta Travel]
Usługi assistance - usługi świadczone na rzecz ubezpieczonego przez  CENTRUM ALARMOWE WARTY bezpośrednio po wystąpieniu zdarzeń określonych w OWU TUiR Warta Travel / [ OWU TUiR Warta Travel]

V.
      
top
W
.
Wartość odtworzeniowa -
wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub w przypadku braku możliwości naprawy , kosztom nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju , tej samej (lub zbliżonej ) marki , typu i klasy , przy uwzględmnieniu średnich cen obowiązujących na obszarze zamieszkania Ubezpieczonego w RP. [ OWU TUiR Warta Travel]
Wykonywanie pracy - podjęcie przez Ubezpieczonego działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania , zwiekszajacych ryzyko powstania szkody . [ OWU TUiR Warta Travel]

X
.

Y
.

Z
.
Zdarzenia losowe - pożar , huragan , powódź , deszcz nawalny , grad , lawina , uderzenie pioruna , trzęsienie , zapadanie lub osuwanie się ziemi , wybuch , upadek pojazdu powietrznego itp. [ OWU TUiR Warta Travel]

Ż
.
    
top