DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail : coor@coor-grunt.pl Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.2823 PLN
1 CHF 3.7559 PLN
1 USD 3.6278 PLN
1 GBP 4.7084 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót > Zasady finasowania zakupu nieruchomości na kredyt   |Strona zbiorcza - Domy szkieletowe | Strona zbiorcza Spec-oferty  |
 Warunki konieczne do spełnienia - do Umowy  kupna-sprzedaży prefabrykowanego domu
                      Kupno działki budowalanej Pozwolenie na budowę Kupno domu Procedura budowy i montażu domu prefabrykowanego
Nabycie przez Kupującego - Inwestora nieruchomości : Przez cały cykl budowy (od momentu kupna działki aż do chwili wydania kluczy do domu, Producenta reprezentuje Firma COOR (Oficjalny Przedstawiciel Producenta ) na niżej proponowanych warunkach. Inwestor jest   zobowiązany od samego początku do współdziałania z Firmą COOR i  przekazywania jej swoich uwag , informacji i wyjaśnień związanych z budową .
Dla wyjaśnienia : Inwestor to osoba fizyczna lub prawna kupująca działkę i dom | Producent to Fabryka domów prefabrykowanych w konstrukcji szkieletu drewnianego , technologii spełniającej wysokie wymagania energooszczędności . Firma COOR jako Przedstawiciel Producenta jest utożsamiana z Producentem domów . To w Biurze COOR potencjalny Inwestor uzyska niezbędną pomoc formalną i wsparcie w rozwiązywaniu problemów jeżeli takie będą miały miejsce w takim samym stopniu jak u Doradcy  Producenta.
   Nabycie na własność działki budowlanej  
                                                          Kupno działki : za gotówkę  na kredyt  na kredyt z dopłatą z NFOŚiGW
   Kupno działki za gotówkę
Potencjalny kupiec domu musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości na której ma być posadowiony dom. Może nabyć niezabudowaną działkę budowlaną  za gotówkę w drodze notarialnej umowy kupna - sprzedaży i będąc właścicielem działki może kupić dom za gotówkę lub na kredyt. Jeżeli działka będzie nabywana z własnych środków finansowych to przy zakupie domu na kredyt będzie stanowiła odpowiednio wkład własny . Im większy wkład własny na zakup nieruchomości (działka + dom) tym lepsze warunki uzyskania kredytu i tym samym szybsze udzielenie kredytu hipotecznego przy mniejszej wymaganej przez Bank zdolności kredytowej .
 top | Nabycie na własność działki budowlanej
   Kupno działki na kredyt
Gdy działka jest kupowana na kredyt , wówczas wymagana jest umowa przedwstępna . Na podstawie tej umowy Bank uruchomi kredyt na kwotę przewyższającą kwotę zadatku finansowaną  przez Kupującego działkę z własnych środków. Istnieje oczywiście możliwość kupna działki budowlanej na 100% kredytu ale jest to dużo droższy kredyt i nieraz Bankowi nie wystarcza ta działka (o określonej niskiej wartości ) jako zabezpieczenie do udzielenia kredytu . Banki wobec kupna działki na 100% kredytu bardzo rygorystycznie podchodzą do wyliczenie zdolności kredytowej Kredytobiorcy i zdarza się ,że żądają  dodatkowego zabezpieczenia na innej nieruchomości Kredytobiorcy .
 top | Nabycie na własność działki budowlanej
   Kupno (domu z działką ) z dopłatą z NFOŚiGW - do budowy domu energooszczędnego lub pasywnego
Jeżeli kupujący działkę budowlaną chce skorzystać z dofinansowania do budowy domu (energooszczędnego lub pasywnego)  jest wówczas zobowiązany zawrzeć umowę kredytową z jednym z 7 Banków wybranych przez NFOŚiGW . Przy zakupie najpierw działki , później domu cała inwestycja (działka + dom) również może być kupiona na  kredyt . Jednak bez uzyskania pozwolenia na budowę Bank nie udzieli kredytu na kupno domu a Fabryka domów prefabrykowanych nie rozpocznie prac związanych z prefabrykacją domu . Decydując się na budowę domu z dopłatą (dom energooszczędny lub pasywny) Bank może uruchomić wspólny kredyt na zakup działki i domu. Kupując wtedy najpierw działkę na kredyt sporządzamy notarialną umowę przedwstępną kupna-sprzedaży niezabudowanej działki z odpowiednimi dla Inwestora z nim uzgodnionymi zapisami np. pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę domu przez Kredytobiorcę . Po spełnieniu warunków zapisanych w Umowie przedwstępnej zostanie sporządzona umowa przenosząca własność działki na Kredytobiorcę  i Bank przeleje brakującą kwotę kredytu na konto sprzedającego działkę budowlaną oraz uruchomi pierwszą transzę kredytu hipotecznego na prefabrykację domu . Uwaga : niewywiązanie się przez kupującego działkę z zapisów takiej umowy przedwstępnej spowoduje to ,że nie dojdzie do przeniesienia na Kupującego własności działki  a tym samym spowoduje utratę przez niego wpłaconego właścicielowi działki  zadatku . Firma COOR jednak będzie sprawować pieczę aby  takie zagrożenie (  zanim Kredytobiorca zdecyduje się na zapisy z warunkami w Umowie przedwstępnej ) nigdy nie powstało. Służyć temu będą odpowiednie zapisy Umowy przedwstępnej wynikające z negocjacji stron umowy .
 top | Nabycie na własność działki budowlanej
   Uzyskanie pozwolenia na budowę domu  
Wymagane dokumenty:
* projekt budowlany  wraz z wymaganymi opiniami itp., (producent domów prefabrykowanych zapewnia 3 egz. projektu)
* oświadczenie o prawie do nieruchomości,
* dowód prawa dysponowania nieruchomością(księga wieczysta, umowa dzierżawy itp.),
* ew. zgoda współwłaściciela/ właściciela ( np. zgoda na zabudowanie nieruchomości, wyrażona na piśmie przez właściciela wymagana byłaby gdyby
  Inwestor chciał wcześniej wylać płytę fundamentową a Bank np. przelałby właścicielowi tylko zadatek. (zgodę taką można uzyskać również gdy jesteśmy
  tylko dzierżawcami , współwłaścicielami nieruchomości lub posiadamy inny tytuł prawny do nieruchomości) .
* dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
* decyzja o warunkach zabudowy (gdy brak jest lokalnego planu zagospodarowania)/dotyczy innych terenów niż Osiedle Wirki/
* wypis z planu z.p.
 top | Uzyskanie pozwolenia na budowę domu
   Nabycie na własność domu  
Kupno domu za gotówkę :  Dom można kupić dopiero gdy mamy tytuł prawny do działki budowlanej. Kupując dom za gotówkę nie uzyskamy dopłaty do domu energooszczędnego lub pasywnego.   
Kupno domu na kredyt hipoteczny : Zakładając ,że Kredytobiorca jest już właścicielem działki to może starać się o pozwolenie na budowę (produkcję)  domu . Bank mając zabezpieczenie w postaci działki budowlanej z pewnością bez problemów udzieli Inwestorowi kredyt hipoteczny na budowę(produkcję )domu w Fabryce domów. Patrz >> Procedura budowy domu w Fabryce domów .   
Kupno ( domu) z dopłatą z NFOŚiGW na budowę domu energooszczędnego lub pasywnego : Umowa z producentem domów    będzie zawarta pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do działki + uzyskania przez nabywcę kredytu + pozwolenia na    budowę  . Patrz >> szczegółowy opis procedury  udzielania kredytu z NFOŚiGW .
 top | Nabycie na własność domu
   Procedura budowy i montażu domu prefabrykowanego  
 •Przygotowanie placu budowyPrefabrykacja domu w fabryceTransport i montażOdbiór domuCesjaGwarancja i RękojmiaDefinicje
 a.  Procedura przygotowania placu budowy
                                                                     Obowiązki i prawa Inwestora Obowiązki i prawa Producenta
Obowiązki i prawa Inwestora  : Do  Inwestora  należy  przygotowanie  placu budowy .  Inwestor powinien zapewnić dogodny dojazd  do swojej działki. Droga powinna być utwardzona i wystarczająco szeroka dla zestawu niskopodwoziowego .  Na czas montażu domu Inwestor powinien zapewnić Brygadzie montażowej dostęp do gniazda sieci energetycznej ( 380V) + wody (może być studnia). Mile widziane będzie udostępnienie sanitariatów. Inwestor w celu poznania struktury gruntu na którym ma być przygotowany fundament pod dom , zleca prace geologiczne gruntu. Przesyła do Fabryki ekspertyzę geologiczną . Na podstawie wyników ekspertyzy gruntu po otrzymaniu od Producenta projektu fundamentu, Inwestor zleca wykonanie płyty fundamentowej. Płyta fundamentowa lub piwnica ze stropem nad nią Inwestor może wykonać tylko wówczas gdy jest właścicielem działki budowlanej. Jakiekolwiek działania Inwestora na nieruchomości będącej we władaniu Sprzedającego nieruchomość mogą być więc prowadzone przez Inwestora tylko po kupnie konkretnej działki ( wyjątkowo Inwestor może prowadzić prace przygotowawcze  za zgodą jej właściciela ) . Oczywiście odpowiednie zapisy muszą mieć wówczas miejsce w umowie przedwstępnej. Uwaga : zgodnie z art. 157 §1 KC nie wolno przenosić własności nieruchomości pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu. Dlatego tylko w umowie przedwstepnej można zastrzec warunki jakie musi spełniić  Inwestor aby doszło do Umowy przeniesienia własności działki. 
 top | Procedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego | Procedura przygotowania placu budowy
Obowiązki i prawa Producenta  : Producent  sprawdza zaawansowanie przygotowania placu budowy  , sporządza protokół z wizji lokalnej działki , sprawdza w terenie wcześniejsze badania geologicznego gruntu. Dostarcza Inwestorowi projekt fundamentu. Dostarcza wymagane przez Bank dokumenty dotyczące budowy domu , niezbędne do uzyskania przez Inwestora kredytu hipotecznego.
 top | Procedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego  | Procedura przygotowania placu budowy
 b.  Procedura prefabrykacji domu w fabryce domów
           Obowiązki i prawa Inwestora Obowiązki i prawa Producenta Skutki odstępstw od umowy Kwoty wpłat dla Producenta
Obowiązki i prawa Inwestora  :  Inwestor ma obowiązek  dostarczyć  Producentowi  zatwierdzony  przez Starostę  (właściwy  organ  administracji architektoniczno-budowlanej) projekt budowlany. Projekt do zatwierdzenia przez Starostę Inwestor może otrzymać od Producenta ale może zlecić jego wykonanie indywidualnie przez architekta. Projekty od Producenta i kupowane jako projekty powtarzalne u dystrybutora projektów są znacznie tańsze od tych , które na nasze zlecenie wykonuje architekt. Projekt , który wybrał Inwestor powinien spełniać wymogi konstrukcji szkieletu drewnianego. Jeżeli ich nie spełnia to powinien być zaadaptowany na potrzeby budowy domu prefabrykowanego w konstrukcji szkieletu drewnianego. Uwaga : Autorem projektu budowlanego może być wyłącznie członek izby samorządu zawodowego. Uprawnienia projektanta należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez władze samorządu. Projekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania lub decyzją o warunkach zabudowy .Projekt na budowę wybranego domu Inwestor może kupić od Producenta po złożeniu zamówienia na dom .  Jeżeli Inwestor zamierza skorzystać z dopłaty do budowy domu energooszczędnego jego projekt powinien spełniać wymogi NFOŚiGW. Patrz szczegóły >>Zasady dopłaty do kredytu wg  NFOŚiGW . Inwestor po zapoznaniu się z Warunkami Sprzedaży domów prefabrykowanych,  ustala zakres prac jakie ma wykonać Producent w ramach budowy domu w stanie surowym zamkniętym i zamawia dom.  Zakres prac przekraczający stan surowy zamknięty jest ustalany za odrębnym Protokołem ustaleń technicznych. Protokół podstawowy i dodatkowy podpisany przez Inwestora  jest podstawą zawarcia Umowy z Producentem na prefabrykację domu oraz z innymi wykonawcami prac wykończeniowych . Zanim jednak taka umowa zostanie przez obydwie strony podpisana Inwestor musi przedłożyć Producentowi pozwolenie na budowę. Patrz >> Wymagane dokumenty do uzyskania Pozwolenia na budowę . KREDYT HIPOTECZNY : Przy finansowaniu domu z kredytu Inwestor musi przedłożyć w Banku Umowę na kupno domu u Producenta + pozwolenie na budowę . Po spełnieniu innych wymagań Banku (Patrz >> Finansowanie zakupu nieruchomości ) Bank podpisuje z Inwestorem Umowę kredytową . Inwestor aby jak najszybciej uruchomić przelanie pierwszej transzy kredytu może przedłożyć u Notariusza na Umowę przedwstępną gwarancję bankową lub Promesę  .Bank po spełnieniu innych wymagań (Patrz >> Finansowanie zakupu nieruchomości )  przelewa  pierwszą transzę na prefabrykację domu na rachunek Producenta.
 top | Procedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego  | Procedura prefabrykacji domu w fabryce domów
Obowiązki i prawa Producenta :  Producent domów zapewnia profesjonalne wykonanie prac prefabrykacyjno-budowlano-montażowych domu w systemie szkieletu drewnianego z zachowaniem wszelkich zasad i obowiązujących norm , również tych jakie wymaga NFOŚiGW a związanych z uzyskaniem dopłat do budowy domów energooszczędnych lub pasywnych. .  W tym celu prowadzi profesjonalne przedsiębiorstwo budowlane , zatrudnia fachowy personel ,odpowiednio przygotowany do prefabrykacji i montażu domu w systemie szkieletu drewnianego. Producent domów a/wykonuje projekt produkcyjny domu prefabrykowanego w systemie szkieletu drewnianego w oparciu o uzgodnioną z Inwestorem dokumentację projektową b/ projektuje płytę fundamentową i statykę budynku jeżeli będzie tę płytę wykonywać c/ produkuje elementy ścian , stropów i dachu stosownie do dokumentacji i dodatkowych uzgodnień d/dokonuje odbioru fundamentu od wykonawcy , któremu zlecił Inwestor wykonanie tych prac. Producent po otrzymaniu Protokołu ustaleń ma obowiązek przedłożenia Inwestorowi Kosztorysu. Po akceptacji Kosztorysu przez Inwestora , Producent przedkłada Inwestorowi Harmonogram prac przygotowawczych , prefabrykacji , montażu i prac wykończeniowych. Harmonogram + Protokół podstawowy stanowić będą załączniki do Umowy przedwstępnej i ostatecznej z Producentem.
 top | Procedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego | Procedura prefabrykacji domu w fabryce domów
Skutki odstępstw od zapisów w Umowie o prefabrykację domu : Dopuszcza się zmianę zakresu robót ,których podjął się producent.  Jeżeli jednak po wszystkich uzgodnieniach między Producentem a Inwestorem, Producent rozpoczął w Fabryce montaż elementów (modułów) domu i Inwestor chce nanieść poprawki to musi zdawać sobie sprawę ,że nie zawsze będzie to możliwe. Ponadto te zmiany mogą być wtedy bardzo kosztowne dla Inwestora . Z zasady nie wprowadza się zmian do projektu już po jego zatwierdzeniu przez Starostę .
 topProcedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego  | Procedura prefabrykacji domu w fabryce domów
Kwoty wpłat a konto prac Producenta :
  I transza  - 10% - po podpisaniu umowy o prefabrykację domu .       
II transza  -  30% - po wykonaniu projektu produkcyjnego i projektu płyty fundamentowej oraz statyki i rozpoczęciu prefabrykacji     
III transza -  35% - po dostarczeniu elementów domu na budowę i dokonaniu częściowego odbioru.      
IV  transza -  25% - po zakończeniu montażu i dokonaniu odbioru końcowego.       
Uwaga : Jeżeli Inwestor spóźni się z zapłatą należności Producent ma prawo wezwać go do zapłaty z zagrożeniem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym . Inwestor ma wówczas prawo do zwrotu wniesionych kwot po potrąceniu przez Producenta kary umownej za rozwiązanie umowy z winny Inwestora .Podobnie Inwestor ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w uzasadnionych i zapisanych w umowie przypadkach. 
 top | Procedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego | Procedura prefabrykacji domu w fabryce domów
 c.  Procedura transportu i montażu domu na placu budowy
                                                                     Obowiązki i prawa Inwestora Obowiązki i prawa Producenta
Obowiązki i prawa Inwestora : Już na etapie przygotowań placu budowy Inwestor ma obowiązek zapewnienia Producentowi dogodnego dojazdu do działki po drodze utwardzonej tak aby ciężki zestaw niskopodwoziowy mógł dowieźć elementy domu na wskazaną przez Inwestora działkę budowlaną . Na czas montażu domu Inwestor ma obowiązek zapewnienia dostawy energii elektrycznej (380V) i wody (też ze studni) . Jeżeli jest możliwość powinien  udostępnić brygadzie montażowej  sanitariaty.     
 top | Procedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego  | Procedura transportu i montażu domu na placu budowy
Obowiązki i prawa Producenta : Producent domów dostarcza elementy domu na plac budowy. Wytycza obiekt w terenie. Montuje dom na wskazanej przez Inwestora działce , na wcześniej przygotowanym fundamencie .
 top | Procedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego | Procedura transportu i montażu domu na placu budowy
 d.  Procedura odbioru domu (wydanie całej inwestycji w posiadanie)
                                                 Obowiązki i prawa Inwestora Obowiązki i prawa Producenta Orientacyjne terminy
Obowiązki i prawa Inwestora : Inwestorowi służy prawo sprawdzania postępów budowy domu od samego początku gdy poszczególne moduły domu są montowane w Fabryce Producenta. Może jednak z tego prawa korzystać tylko w dni robocze i respektować zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie budowy domu. Inwestor ma obowiązek przystąpić i dokonać końcowego odbioru domu w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Producenta o jego zakończeniu. Gdyby jednak się nie wstawił w terminie Producent może wówczas zrobić taki odbiór jednostronnie. Na dzień odbioru domu Inwestor zobowiązany jest uiścić wszelkie należności dla Producenta zgodnie z zapisami w Umowie.  
 topProcedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego | Procedura odbioru domu
Obowiązki i prawa Producenta : Producent wykonuje dom w stanie surowym zamkniętym w terminie wzajemnie uzgodnionym. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Inwestor zakwestionował by wykonanie domu odbiegające od wzajemnych ustaleń wówczas na podstawie Protokołu rozbieżności istnieje możliwość negocjacji z Producentem wstrzymania zapłaty kwoty równoważnej wartości usterki. Producent jednak w takich sytuacjach usuwa usterki niezwłocznie i zapewne nie będzie konieczności stosowania w praktyce tego Protokołu rozbieżności. Do czasu przekazania domu Inwestorowi Producent ponosi pełną odpowiedzialność za obiekt. Producent powinien przedstawić Inwestorowi polisę OC związaną z prowadzoną działalnością, z której wynika zakres ubezpieczenia ,że nią objęty jest także budowany dom Inwestora. Producent ma obowiązek sporządzić Protokół odbioru domu wg stosownego wzoru.  
 top | Procedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego | Procedura odbioru domu
Orientacyjne terminy : Prefabrykacja domu w Fabryce domów to ok. 2-3 miesiące , montaż na placu budowy to ok2-3 dni , wykończenie domu to ok. 2 - 4 tygodnie. W przypadku gdyby w umówionej dacie rozpoczęcia budowy domu lub w trakcie budowy występowały trudne warunki atmosferyczne , za które uznaje się : wichury , ulewne deszcze , gradobicie itp. - termin zakończenia budowy domu ulegnie przesunięciu o liczbę dni , w których występowały takie warunki atmosferyczne oraz o liczbę dni , w których Producent usuwał skutki tych warunków atmosferycznych. Również w sytuacji gdy Inwestor spóźni się z płatnościami dla Producenta to termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia odpowiednio się wydłuży. Wydanie nieruchomości (dom w stanie surowym zamkniętym wraz z działką ) w posiadanie następuje za Protokołem Firmy COOR po spełnieniu przez obydwie strony wymogów finansowych i formalnych.  
 top | Procedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego | Procedura odbioru domu
 e.  Cesja
Dopuszcza się możliwość cesji przez Inwestora jego praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy z Producentem na rzecz osoby trzeciej za zgodą Producenta. Producent może odmówić zgody gdy wskazana osoba trzecia nie daje rękojmi wywiązania się z umowy. Szczegóły takiej cesji są każdorazowo uzgadniane  indywidualnie z Inwestorem za odrębną umową.
 top | Procedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego | Cesja
 f.  Gwarancja i Rękojmia
                                                                 Obowiązki i prawa Inwestora Obowiązki i prawa Producenta
Zarówno rękojmia, jak i gwarancja są formą zabezpieczenia kupującego (w naszym przypadku Inwestora lub innego nabywcę wytworzonej rzeczy) przed dostarczeniem rzeczy wadliwej. W umowach o roboty budowlane powszechne jest stosowanie obu tych zabezpieczeń naraz. Takie rozwiązania są bowiem powszechnie przyjmowane na podstawie tzw. swobody kontraktowej stron umowy o roboty budowlane (art. 3531 k.c.).
 top | Procedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego | Gwarancja i Rękojmia
Obowiązki i prawa Inwestora : Inwestor ma prawo oczekiwać określenia w umowie o roboty budowlane - zakresu robót objętych gwarancją  , terminu obowiązywania gwarancji oraz wysokości zabezpieczenia. 
Obowiązki i prawa Producenta : Jeżeli w czasie odbioru końcowego domu zostaną stwierdzone wady , strony ustalą w Protokole termin ich usunięcia . Wady są wpisywane w Protokół odbioru - komisyjnie ! Producent ma obowiązek kompensaty wad w ramach gwarancji ale też musi respektować zasady rękojmi zgodnie z KC.  Producent  na domy szkieletowe udziela gwarancji na 10 lat  - co do jakości elementów konstrukcyjnych domu a  na 2 lata - co do jakości robót wykonywanych przez Producenta. Na pozostałe materiały i urządzenia , na które obowiązuje gwarancja - wg gwarancji innych producentów. Podobnie w przypadku robót wykończeniowych wykonywanych przez inne firmy Producent domów nie jest związany z Inwestorem gwarancją . 
 top | Procedura Budowy i Montażu domu prefabrykowanego | Gwarancja i Rękojmia
 g.  Definicje
Gwarancja : jest to odpowiedzialność sprzedawcy co do jakości rzeczy sprzedanej wynikająca z faktu umownego i fizycznego zobowiązania się do udzielenia takiej gwarancji kupującemu  . Odpowiedzialność za jakość powstaje na etapie realizacji i po zakończeniu świadczenia. Jest to odpowiedzialność o charakterze umownym. Czas trwania gwarancji:  umowny . Forma : obowiązująca jest forma pisemna. Wysokość zabezpieczenia : określona w umowie.
Rękojmia za wady fizyczne : jest to odpowiedzialność sprzedawcy (wykonawcy) względem kupującego za wady rzeczy zmniejszające jej wartość lub użyteczność z uwagi na cel w umowie oznaczony. Odpowiedzialność za jakość powstaje po zakończeniu świadczenia  . Jest to odpowiedzialność o charakterze ustawowym (odpowiedzialności ma charakter absolutny, polegający na tym, że sprzedawca nie może się z nich zwolnić, i obciążają one jego niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość rzeczy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi określa się mianem odpowiedzialności bezwzględnej, czyli opartej na zasadzie ryzyka) Czas trwania rękojmi : 3 lata od daty wydania budynku. Forma : brak obowiązującej formy zapisania rękojmi . Wysokość zabezpieczenia : brak określonej kwoty i wysokości zabezpieczenia
Uwaga: Powyższe dane mają charakter informacyjny i  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego .
 
 top