DOLINA ROSPUDY
coor
E-mail  : coorgrunt@gmail.com Tel./Fax +48 61-8130123 GSM +48 506 171-223 
Adres : Polska/Poland woj.Wielkopolskie (WLP) • 62-031 Luboń, ul. Zielona 30
pl
Polski
en
English
de
Deutsch
fr
Français
es
Español
ru
Русский
it
Italiano
Wynajem  WL - Języki opisujące wynajem obiektów rekreacyjnych w Polsce i w Europie
Strona główna
Podaj numer oferty:
Jak wyszukać ofertę Jak umieścić ofertę
  SPRAWDŹ !!!
Promocje Oferty specjalne Poszukujemy FORUM Dobór domu projekty  Projekty
  KALKULACJE
koszty transakcji  Koszty transakcji
kredyty  Kredyty
ubezpieczenia  Ubezpieczenie
wycena  Wycena
  KURS WALUT ŚREDNI NBP
WALUTA KURS
1 EUR 4.4621 PLN
1 CHF 4.6507 PLN
1 USD 4.0832 PLN
1 GBP 5.2091 PLN
  INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Firmie Opis pośrednictwa Opis wynajmu ob.rekr. WL
  INFORMACJE - TRANSAKCJE
Dokumenty Słownik   pl  »  uk Słownik pojęć Porady mls Nasi partnerzy w MLS Jak umieścić ofertę w MLS
  INFORMACJE - ZAPYTANIA
Zapytanie ofertowe Zgłoszenie oferty Info rezerw. WL ON-line Rezerwacja IMPREZY
  MAPY - IKONY
Mapy Ikony jak do nas dojechać  Jak do Nas dojechać
 
Powrót--> Porady Dobór domu  Ceny Wycena Nieruchomości Rekreacyjnych  Słownik  pl.jpg PL uk.jpg ENG
                                                                                                     Słowniki Pojęć  Wycena 
OgólnePrawoEkonomiaNieruchomościBudownictwoWyposażenieGiełdaTurystykaImprezyUbezpieczeniaBankKredytyOgródHobby  
  dom_zielony.png                                                         PRAWO
          A     B     C    D    E     F     G     H     I     J      K     L      Ł    M     N     O     P    Q     R    S     Ś      T     U     V    W    X    Y    Z     Ż
A
adiacencka opłata - opłata , którą płaci własciciel nieruchomości w momencie wzrostu wartości nieruchomości np. z tytułu  wybudowania przy jego nieruchomości  infrastruktury (np. kanalizacji sanitarnej , kanalizacji burzowej , kabla energetycznego)
 top

B

Bezpodstawne wzbogacenie - żródło odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej (Art 405 -414 KC ) Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było mozliwe, do zwrotu jej wartości.Zwrot korzyści, jeśli to tylko możliwe, powinien nastąpić w naturze - tzn. wzbogacony powinien wydać zubożonemu to, co bez podstawy prawnej uzyskał, jak też pżytki naturalne i cywilne, jakie przyniósł mu przedmiot wzbogacenia. Kupujący nieruchomość , który zapłacił Sprzedającemu i zawarł z nim umowę w formie ustnej to gdy Sprzedajacy nie chce wydać nieruchomości we władanie Kupującemu to Kupujący może dochodzić swoich praw z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się Sprzedajacego . Istotne ograniczenia : obowiązek zwrotu wygasa, jeżeli ten, kto uzyskał  korzyść, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się jej, powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.
Błąd
Budowla
 
Brak zdolności do czynności prawnych  - Nie mają  zdolności do czynnosci prawnych osoby , które nie ukończyły lat 13 , oraz osoby ubezwłasnowolnione . / KC - Art. 12 / Zobacz też >>pełna zdolność ,>> ograniczona zdolność  , >>skutki braku zdolności .
.  
 ↑
top

C
Cena -
Cesja - umowa między wierzycielem a osobą trzecią , na podstawie którejdotychczasowy wierzyciel przenosi na nią swoja wierzytelność. Cesja nie wymaga ani udziału , ani zgody dłużnika . Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność , o ile nie sprzeciwia się temu ustawa , umowa stron i charakter zobowiązania /wł-żr-5/  
Cesja praw -- np 
Część składowa - 
Czynność prawna -
Czynności zwykłego zarządu -        
 ↑
top
D
.
Darowizna : Zgodnie z Kodeksem Cywilnym TYTUŁ XXXIII DAROWIZNA Art. 888. § 1Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.Art. 889.Nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia: 1) gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;  2) gdy kto zrzeka się prawa, którego jszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte.Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. § 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron. Art. 891. § 1Darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. § 2. Jeżeli darczyńca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, obdarowany może żądać odsetek za opóźnienie dopiero od dnia wytoczenia powództwa. Art. 892. Jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich w czasie właściwym. Przepisu tego nie stosuje się, gdy obdarowany mógł z łatwością wadę zauważyć.Art.893. Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Art. 894. § 1. Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy darowizny, może żądać wypełnienia polecenia, chyba że ma ono wyłącznie na celu korzyść obdarowanego. § 2. Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogą żądać spadkobiercy darczyńcy, a jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny - także właściwy organ państwowy. Art. 895. § 1. Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków. § 2. Jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub jego spadkobiercy, obdarowany może zwolnić się przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w jakim przedmiot ten się znajduje. Przepisu tego nie stosuje się, gdy wypełnienia polecenia żąda właściwy organ państwowy. Art. 896. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Art. 897. Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia. Art. 898. § 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. § 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Art. 899. § 1. Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. § 2. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy. § 3. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.Art. 900. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie . Art. 901. § 1. Przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiązania umowy darowizny dokonanej przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem, jeżeli darowizna ze względu na wartość świadczenia i brak uzasadnionych pobudek jest nadmierna. § 2. Rozwiązania umowy darowizny nie można żądać po upływie dwóch lat od jej wykonania. Art. 902. Przepisów o odwołaniu darowizny nie stosuje się, gdy darowizna czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego./kc/ Strony umowy darowizny Darczyńca - Obdarowany .
Data pewna-
Dług- 
Dłużnik -  
Domniemanie -
Dożywocie -
Dział spadku -( Umowny ) : jeżeli spadkobiercy są zgodni co do sposobu podziału, mogą sporządzić odpowiednią umowę - umowę o dział spadku.Forma umowy : umowa o dział spadku może być sporządzona w dowolnej formie . Jednak gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość umowa o dział spadku musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. Umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości, prawo użytkowania
wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy umowę o dział spadku sporządzić w formie aktu notarialnego. Sposoby podziału spadku : spadkobiercy mogą podzielić spadek w naturze - Zgodnie z podziałem fizycznym poszczególne przedmioty majątkowe przypadają wszystkim spadkobiercom według ich udziałów w spadku. Można tu dokonywać ewentualnych dopłat i spłat na rzecz spadkobierców . przyznać spadek w całości jednemu ze spadkobierców lub kilkorgu z nich. Pozostałym spadkobiercom należą się spłaty .sprzedać spadek osobie nie będącej spadkobiercą.  . Sprzedać spadek osobie nie będącej spadkobiercą. Podział sumy uzyskanej ze sprzedaży następuje według udziałów spadkowych. Uwaga: Niezbędnym warunkiem podziału spadku w sposób umowny jest zgoda wszystkich spadkobierców. Przedmiotem umownego działu spadku może być tylko część spadku.
Dział spadku -( Sądowy) : W razie braku zgody spadkobierców na umowny dział spadku należy podziału dokonać w sądzie .  WAŻNE: Sąd co do zasady dzieli cały majątek. Niezbędnym warunkiem podziału spadku w sposób umowny jest zgoda wszystkich spadkobierców. W braku zgody należy podziału dokonać w sądzie.
Dział spadku - (Termin ) - Dział spadku nie jest obciążony żadnymi terminami. Zarówno w sądzie, jak i umownie można dokonać go w dowolnym terminie. Jednak odkładanie tego w czasie na pewno nie ułatwi sprawy, a niektórych przypadkach może spowodować dodatkowe problemy (gdy na przykład nieużytkowana nieruchomość stanie się przedmiotem zasiedzenia ze strony osoby trzeciej)./w/j/

Dziedziczenie -
Dzierżawa - 
Dzierżyciele - 
 ↑top

E
.                     

 ↑
top


F
.
Forma czynności prawnej -

G
.
 ↑
top


H
.
Hipoteka -

I
.
Indos -
Intercyza - czyli rozdzielność majątkowa . Można ją podpisać zarówno przed ślubem , jak i w każdym momencie trwania małżeństwa . Intercyza nie wiąże do grobowej deski . W każdej chwili można zmienić jej zakres albo ją rozwiązać - wówczas małżonków połączy wspólność majątkowa /źr-1/

J
.

 ↑top
K
.
Kara umowna -
Kazus (casus) - kazus prawny to przypadek , który jest  przedmiotem rozstrzygnięcia sądu czy organu administracji.  Słowo kazuistyka pochodzi od słowa casus - przypadek (prawny) - trudny orzech do zgryzienia dla prawnika . Kazuistyczny charakter prawa rzymskiego utrzymywał się niemal przez cały czas obowiązywania prawa rzymskiego . Przez wiele lat starano się zlikwidować kazuistyczny charakter prawa gdyż doprowadzał on do stwarzania sytuacji, w której prawo było zbiorem przypadków trudnych i nieprzejrzystych . Pomimo prób stworzenia usystematyzowanego prawa , z licznymi podziałami i definicjami oraz co najważniejsze z abstrakcyjnymi sytuacjami  z biegiem lat kazuistyczny charakter prawa pozostał bardzo silny i zadecydował o aktualności źródeł prawa rzymskiego. Przykładem kazusu (wg wiki) będzie całokształt okoliczności wraz z rozstrzygnięciem sprawy o zabhójstwo, która toczyła się przed sądem i w której zapadł  wyrok .
Konkubinat - Konkubinat nie nakłada na konkubentów obowiązków alimentacyjnych . Prwao do wspólnej adopcji mają tylko małżonkowie . Konsument - osoba fi zyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednioze swoją działalnością gospodarcza lub zawodową.
Kontradyktoryjności zasada, jedna z zasad procesowych, która nakłada na strony uczestniczące w procesie sądowym obowiązek przedstawienia materiału faktycznego i dowodowego oraz wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy.Do sądu jako arbitra, należy ocena tego materiału.Kontradyktoryjności zasada oparta jest na założeniu, że prawdę można najlepiej wyświetlić, gdy ścierają się ze sobą sprzeczne poglądy./wł-opr/
Księga wieczysta -
Kuratela -
L
.
Lokal -
Luka prawna - mamy z nią do czynienia w razie braku regulacji określonego zagadnienia mimo woli prawodawcy /wł-opr/
Ł
.

 top
M
.
Małoletni - wg Kodeksu Cywilnego jest to osoba , która nie ukończyła lat 18 ( odmiennnie od zob.>>Nieletni , Pełnoletni ) Pełnoletniość osiąga się z chwilą ukończenia 18 roku życia lub wcześniej przez zawarcie małżeństwa . Polskie prawo przewiduje możliwość zawarcia za zgodą sądu związku małżeńskiego przez kobietę , która ukończyła lat 16 (minimalny wiek małżeństwa dla mężczyzn wynosi 18 lat ). Kobieta zawierając małżeństwo gdy ma mniej niż 16 lat (bez zezwolenia sądu) - małżeństwo jest ważne do momentu jego unieważnienia . Nabywa tym sposobem pełnoletniość , której mimo unieważnienia małżeństwa już nie traci . Pełnoletniość oznacza dla takiej osoby zdolność do czynności prawnych . Osoba małoletnia normalnie jej nie posiada do 13 roku życia a między 13 a 18 rokiem życia posiada tą pełnoletniość w stopniu ograniczonym czyba ,że jest całkowicie ubezwłasnowolniona , wówczas nie posiada jej wcale . Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym - za małoleniego działają przedstawiciele ustawowi . Są to zazwyczaj rodzice lub jedno z nich. Rodzice mają takie uprawnienienia do 13 roku życia . Odpowiedzialność za wyrządzoną przez małoleniego szkodę z zasady ponoszą rodzice/enc-praw-praw/
Małżeństwo -
Małżonkowie - osoby , które zawarły związek małżeński . Partner kobiety w małżeństwie to mąż, partnerka to żona . W większości krajów obowiązuje monogamia , czyli jeden mąż z wieloma żonami albo rzadziej jedna żona z wiloma mężami . /źr-1/
Mienie - Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe / KC-Art.44/


N
.
Nabycie własności -
Należyta staranność -
Niedozwolone postanowienia umowne - (klauzule abuzywne) - postanowienia umowy,które nie zostały uzgodnione z konsumentem indywidualnie, nie wiążą go, jeżelikształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,rażąco naruszając jego interesy.
Niegodność dziedziczenia -
Nieletni - pojęcie to jest z zakresu Prawa karnego . Nieletniość nie jest zdefiniowana jednolicie (zob.>>
Małoletni  . Pełnoletni): 1/ w zakresie zapobiegania i zwalaczania demoralizacji to dotyczy to osoby , która nie ukończyła 18 lat , 2/ w zakresie postępowania o czyny karalne (przestępstwa i niektóre wykroczenia ) - dotyczy to osoby między 13 a 17 rokiem życia , 3/ w przypadku orzeczonych już środków wychowawczych lub poprawczych - dotyczy to osoby do 21 roku życia . Nieletniość wyłącza winę a więc nieletni nie będzie odpowiadał na zasadach określonych w Kodeksie karnym (nie popełnia przestępstwa Według Kodeksu karnego nieletnim jest osoba , która nie ukończyła 17 lat /enc-praw-praw/
Nieruchomości - części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności(grunty), a także budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków (w tymodrębne nieruchomości lokalowe), jeżeli na mocy przepisów stanowią odrębny od gruntuprzedmiot własności.Zobacz >> Słownik >> NIERUCHOMOŚCI
Nupturient - tak dawniej nazywano osobę , która zamierza zawrzeć związek małżeński . Współcześnie używa się określenia narzeczony/narzeczona /źr-1/
O
.
Ochrona dziedziczenia -
Ochrona posiadania -
Odstąpienie umowne -
Odstępne -
Oferta -
Ograniczona zdolność do czynności prawnych - Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni , którzy ukończyli lat 13 , oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo . /KC-Art.15/ Zobacz też >> brak zdolności , >> skutki braku zdolności , >>pełna zdolność 
Ogólne warunki umów -
Osobowość prawna - Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne , którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną . /KC-Art33/ 
Oświadczenie woli
Otwarcie spadku

 top
P
.
Papiery wartościowe -
Pierwokupu prawo
-
Pełna zdolność do czynnosci prawnych - nabywa się ją z chwilą uzyskania pełnoletności . /Art. 11 , KC/ zobacz też >> brak zdolności >> ograniczona zdolność  >> skutki braku zdolności .
Pełnoletni - Pełnoletnim jest ten kto ukończył lat 18 . /KC-Art10/
Poręczenie -
Porzucenie -
Posiadanie -
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - osoba fi zyczna, która ma licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami, potwierdzającą kwalifi kacje zawodowe,nadaną w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, i z tego względu ma prawodo wykonywania czynności pośrednictwa w tym zakresie; tytuł zawodowy „pośrednikw obrocie nieruchomościami" jest prawnie chroniony.
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - zawodowe wykonywanie przezpośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przezinne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości lub własnościowego prawado lokalu, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także najmulub dzierżawy nieruchomości lub ich części i innych niż już wymienione, mającychza przedmiot prawa do nieruchomości lub do ich części.
Pożyczka -
Pożytki -
Powołanie do spadku -
Prawo zastawu -
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia -
Prokura -
Prowizja
Przedawnienie roszczeń - Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przwidzianych roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu . (KC Art.117,§1)/Po upływie terminu przedawnienia ten , przeciwko komu przysługuje roszczenie , może uchylić się od jego zaspokojenia , chyba ,że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia . Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne .(KC Art 117,§2)Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia w którym roszczenie stało sie wymagalne . Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego , bieg terminu rozpoczyna się od dnia , w którym roszczenie stałoby się wymagalne , gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. (KC,Art.120,§1)
Przedawnienie roszczeńTerminy : UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ( 3 lata ) : Roszczenie przeciwko wieczystemu użytkownikowi o naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania z gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków , jak również roszczenie wieczystego użytkownika o wynagrodzenie za budynki i urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanego gruntu przedawniają się z upływem lat trzech od tej daty.(KC,Art. 243) UŻYTKOWANIE - Roszczenie właściciela .........Roszczenia z UMOWA PRZEDWSTĘPNA (  lata ) przedawniają się ......Roszczenia z UMOWA O DZIEŁO ( lat )  przedawniają się ...NAJEM : Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu UŻYCZENIE : Roszczenie użyczającego ....POŻYCZKA Roszczenie biorącego ....ZLECENIE Z upływem lat 2 ...UMOWA UBEZPIECZENIA Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat 3. UMOWA POŚREDNICTWA -
Przedawnienie roszczeń - Wyłączenie : Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu (KC,Art.220,)/ Roszczenie właściciela względem osoby , która faktycznie włada jego nieruchomością (chyba ,że osobie tej przysługuje względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą) o wydanie rzeczy , o przywrócenie stanu zgodnego z prawem , o zaniechanie naruszeń nie ulegają przedawnieniu , jeżeli dotyczą nieruchomości (KC,Art.222-223) Przedsiębiorcą- jest osoba fizyczna , osoba prawna i jednostka organizacyjna , o której mowa w Art.331 §1. prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową . /KC-431 /
Przyjęcie i odrzucenie spadku -
Przysposobienie - potocznie adoptowanie , czyli przyjęcie dziecka do rodziny przez małżeństwo lub osobę samotną . Nie wygasa ani z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletności ani też w wyniku śmierci dziecka lub jego rzodziców adopcyjnych . W wyniku adopcji rodzice adopcyjni zajmują miejsce rodziców biologicznych i od tej pory władza rodzicielska należy tylko do nich . . źr-1/

Q
.

 top
R
.
Reasekuracja -
Renta -
Rękojmia za wady -
Roszczeń - Przedawnienie >>
Przedawnienie roszczeń
Roszczenie zwrotne -
Rozwód - rozwiązanie przez sąd ważnie zawartego w  świetle prawa cywilnego małżeństwa na żądanie jednego lub obojga małżonków . /źr-1/
Ruchomość -
Rzecz - Rzeczami w rozumieniu KC są tylko przedmioty materialne . /KC-Art-45/ 

 top
S
.
Sąd Administracyjny : Naczelny (NSA) :
Sąd Apelacyjny -
Sąd Najwyższy -
Sąd Okręgowy -
Sądy -                                                                        Struktura Sądów w Polsce 
                                                                                                      
                                                                                          Sąd Najwyższy 
                          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               ↓                                                                                                            
          Sądy Administracyjne                         Sądy Powszechne                  Sądy Wojskowe                                                  Trybunały 
                                                                               ↓                                         ↓                                                             ↓             ↓                           
      Naczelny Sąd Administracyjny                 Sądy Apelacyjne          Sądy Okręgów wojskowych        Trybunał Konstytucyjny        Trybunał Stanu
                         ↓                                                      ↓                                                 
 Wojewódzkie Sądy Administracyjne              Sądy Okręgowe                Sądy Garnizonowe
                                                                                
                                                                     Sądy Rejonowe
Sąd Rejonowy -
Sąd Wojewódzki (WSA) -
Scheda spadkowa -
Separacja - orzeczenie przez sąd rozłączenia małżeństwa ważnie zawartego na żądanie jednego lub obojga małżonków . Instytucja separacji obowiązuje w Posce od grudnia 1999 roku/źr-1/
Siedziba osoby prawnej - Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej , siedzibą osoby prawnej jest miejscowość , w której ma siedzibę jej organ założycielski / KC-Art-41/
Skarb Państwa - jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków , które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych . /KC-Art-34/
Skutki braku zdolności - § 1.Czynność prawna dokonana przez osobę , która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna .§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego , umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania , chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych . /KC-Art.14/
Skutki niewykonania zobowiązań -
Służebność gruntowa -
Solidarna odpowiedzialność -
Solidarność dłużników -
Solidarność wierzycieli -
Spadek - wszystkie prawa i obowiązki należące do spadkodawcy w momencie jego śmierci , które przechodzą na jego następców prawnych , czyli spadkobierców , w drodze dziedziczenia . Do spadku wchodzą wszystkie składniki majątku , wszelkie prawa , a także wszelkie zobowiązania(np. długi) . Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy , a spadkobierca nabywa go z chwilą otwarcia spadku . Spadek można przyjąć , odrzucić albo przyjąć z tzw. dobrodziejstwem inwentarza czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi . /źr-1/
Spadek w sądzie -
Sapdek u notariusza
-
Spadkobierca - niegodny spadku - może się zdarzyć tak ,że spadkobierca zostanie odsunięty od spadku , choć spadkodawca nie zapisał takiej woli w testamencie . Dotyczy to sytuacji gdy spadkobierca jest uznawany za niegodnego : 1/dopuścił się ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy (usiłowanie zabójstwa) 2/podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności . 3/umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy , podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego . Spadkobierca niegodny zostaje wyłaczony z dziedziczenia , tak jakby nie dożył otwarcia spadku . Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy , kto ma w tym interes . O uznaniu za niegodnego decyduje sąd . /źr-1/  
Spłaty spadki -
Spółka
Sprzedaż
Szkoda
 top

Ś
.
Świadkowie
 top

T
.
Termin -
Termin - obliczanie -
Testator -
Testament -
 Spadkodawca nie musi sprządzać testamentu jeżeli mu nie zależy kto po nim będzie dziedziczył jego majątek. Jeżeli jednak zdecyduje się na testament to może zapisać w testamencie majątek , komu chce . Może zapisać wszystko kochance , u boku której przeżył ostatnie lata . Może też zapisać sąsiadowi z którym np. chodził na ryby. Wola zapisana w testamencie ma pierwszeństwo przed zasadami dziedziczenia ustawowego . /źr-1/
Testament notarialny -
Testament - odwołanie -
Testament własnoręczny -
Testament ustny -
  
 top
U
.
Ubezwłasnowolnienie -
Ubezwłasnowolnienie całkowite
- §1. Osoba , która ukończyłą lat 13 , może być ubezwłasnowolniona całkowicie , jeżeli wskutek choroby psychicznej , niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych , w szczególności pijaństwa lub narkomani , nie jest w stanie kierować swym postępowaniem . §2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę , chyba że pozostaje on pod władzą rodzicielską . /KC-Art.13/
Uchylenie się od skutków oświadczenia
Ugoda -
Umowa deweloperska - umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się- po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego - do ustanowienia odrębnejwłasności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jej na nabywcę albo do przeniesienia nanabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa doużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnegona niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Umowa o dzieło
Umowa po negocjacjach
Umowa przedwstępna (przyrzeczenia) - umowa, w której jedna ze stron lub obiezobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy; powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej; umowa przedwstępna, której przedmiotem jest nieruchomość, a stroną deweloper, od dnia 29 kwietnia 2012 r. musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
Umowa przyrzeczona - umowa, która ma być zawarta w wyniku podpisania umowy przedwstępnej.
Użyczenie
Użytkowanie
Użytkowanie wieczyste -
 top

V
.

 top
W
.
Własność
Współwłasność
Wstępni - przodkowie w linii prostej : rodzice , dziadkowie , pradziadkowie itd./źr-1/
Wydziedziczenie - Spadkodawca może w testamencie pozbawić ustawowych spadkobierców zachowku . Czyli może ich wydziedziczyć . Ma do tego prawo, jeśli osoba , która ma być wydziedziczona a/wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadmi współżycia społecznego (np. żyje z działalności przestępczej , jest alkoholikiem , narkomanem albo prostytuuje się ).2/dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu , zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci (np. pobiła go , groziła mu lub publicznie ubliżała ) ,3/uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (czyli np. nie pomaga mu w czasie jego choroby albo wręcz w ogóle nie utrzymuje kontaktów z rodziną )Przyczyna wydziedziczenia członka najbliższej rodziny powinna wynikać z treści testamentu . Nie może być jednak tak ,że spadkodawca wydziedzicza np. syna po sprzeczce czy nawet jednorazowej awanturze domowej (muszą być uporczywe) Nie można też wydziedziczenia uzależnić od postawy tego syna , czyli zapisać w testamencie , że będzie on wydziedziczony , jeśli np. nie rzuci alkoholu czy narkotyków. Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku , jeżeli mu przebaczył. Wydziedziczony jeżeli uważa ,że Spadkodawca nie miał powodów do odebrania mu prawa do zachowku może złożyć do sądu wniosek w tej sprawie . Sąd wówczas zadecyduje czy należy mu się zacowek./źr-1/
Wykładnia prawa - interpretacja prawa , polega na wyjaśnieniu sensu przepisów prawnych, ustaleniu właściwego ich rozumienia, przypisania im odpowiedniego znaczenia,. Naczelną zasadą wykładni  jest zasada clara non sunt interpretanda, zgodnie z którą to co jest zrozumiałe i jasne nie wymaga interpretacji. Język stosowany przy tworzeniu aktów prawnych jest językiem potocznym co powoduje szereg nieostrych wyrażeń.  Język prawny nie może być jednak utożsamiany z językiem prawniczym ponieważ ten drugi to język stosowany przez prawników. Wsód wykładni wyróżnić możemy : wykładnię językową , pozajęzykową , celowościową , funkcjonalną , systemową , literalna , rozszerzająca , zwężająca ,  /wł-opr/
Wykonawca testamentu -
 top

X
.
 top
Y
.
 top
Z
.
Zachowek - zabezpieczenie najbliższej rodziny spadkodawcy , czyli niektórych osób , które dziedziczyłyby z ustawy - na wypadek gdyby nie otrzymały przypadającej im części ze spadku , bo testator pominął je w testamencie , a cały majątek przekazał komuś innemu . /źr-1/
Zad
atek -
Zadośćuczynienie pieniężne -
Zamiana -
Zapis -
Zaproszenie do zawarcia umowy -
Zasiedzenie -
Zastaw
Zdolność do czynności prawnych - może być >> pełna dolność ,>> brak zdolności ,>> ograniczona zdolność >> skutki braku zdolności  /KC/
Zdolność prawna - Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną / KC-Art.8 /
Zła wiara -
Zniesienie współwłasności
-
Zrzeczenie się własności nieruchomości - zgodnie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego  z 15 marca 2005 r.(uchylił art. 179 k.c) można zrzec się własności / udziału we współwłasności nieruchomości tylko w drodze umowy między dotychczasowym właścicielem/współwłaścicielem(udziałowcem)  a gminą lub Skarbem Państwa. /wł-opr/
Zstępni - kolejni potomkowie tej samej osoby : dzieci, wnuki, prawnuki itd. /źr-1/

Ż
.


 top